You are currently viewing Skyddat boende för individer med missbruk och beroendeproblematik

Skyddat boende för individer med missbruk och beroendeproblematik

En stor grupp av de klienter som behöver skyddat boende har även ett missbruk och beroendeproblematik. Tyvärr är de en grupp som är dubbelt utsatta – inte bara för den komplexa problematiken, utan för att de har svårt att få den professionella hjälp de behöver. 

Ovanligt att skyddade boenden tar emot klienter i missbruk

Till skyddade boenden kommer ofta klienter som har upplevt våld i nära relation eller hedersrelaterat våld eller förtryck. Det är inte ovanligt att dessa personer också har en omfattande missbruks och beroendeproblematik, ofta som resultat av den ohållbara vardagen de befinner sig i. 

Av de skyddade boenden som finns i Sverige tar endast en femtedel emot klienter som också lider av missbruk. Ett vanligt hinder är svårigheten att kombinera klienter med och utan missbruksproblematik, eller klienter vars barn också bor på det skyddade boendet. En del boenden anser sig inte kunna garantera samtliga boendes säkerhet. 

PTSD är också vanligt vid missbruksproblematik

Det går inte att ta bort klientens enda coping-mekanism utan att behandla den underliggande problematiken och erbjuda nya strategier.

Ytterligare en komplicerande faktor är den stora samsjukligheten vid PTSD, post-traumatiskt stressyndrom. Så mycket som 50% av de individer som varit med om ett trauma och lider av PTSD utvecklar ett beroende

Våld, hot och sexuella övergrepp är samtliga trauman som kan leda till PTSD. Beroendet blir då ett sätt att fly undan de påträngande minnen, negativa tankar och rädslor som uppstår som del av PTSD-sjukdomsbilden. 

Det är därför oerhört viktigt att utreda och behandla PTSD som del i ett arbete för att komma över ett missbruk. Det går inte att ta bort klientens enda coping-mekanism utan att behandla den underliggande problematiken och erbjuda nya strategier.

Att enbart behandla halva problemet

För klienter som har en missbruksproblematik och söker hjälp blir det dock ofta just missbruket som bemöts först. I vissa fall får inte individerna tillgång till annan hjälp förrän de bearbetat missbruket. De kanske skickas till insatser för missbruk utan att den hotbild som orsakat eller förvärrat missbruket också hanterats. 

Ofta står dessa individer i en beroendeställning gentemot den person som utsätter dem för våld. Kanske är det samma person som ger dem tillgång till droger. Därför blir det ett omöjligt krav att behandla missbruket utan att göra något åt livssituationen.  Det samma gäller alltså vid trauman, som nämnts ovan, där beroendet är ett sätt att hantera de svåra reaktioner som uppstår.

Å andra sidan kan det vara en stärkande del i missbruksbehandlingen att få tillgång till skyddat boende. Väl förflyttad från den farliga situationen kan klienten få en bättre chans att göra sig av med sitt missbruk. Det finns gott om exempel då just den här kombinationen av skyddat boende och missbruksbehandling gett goda resultat och en bättre möjlighet för individen att bygga upp en ny vardag, utan våld och missbruk.  

Braliva erbjuder skyddat boende till klienter med missbruk och beroendeproblematik

För oss på Braliva känns det viktigt att synliggöra den här annars ofta osynliga gruppen människor och erbjuda dem en chans att slå sig fria från både farliga situationer och missbruk. Vi samlar team som har stor kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med missbruk och samtidigt stärka individen för en bättre framtid. 

Absolut grundläggande för detta arbete är att vi har etablerat separata avdelningar för den här klientgruppen. Här finns särskild kompetens för att hantera problematiken och utrymme att bemöta klienter utifrån deras verklighet, inklusive psykisk ohälsa när detta är aktuellt. Stödet anpassas helt efter varje klients behov med det gemensamma målet – avgiftning och nedtrappning i det akuta skedet för att sedan bygga upp en hållbar vardag fri från missbruk.

Klienter kan få arbeta med följande insatser: 

  • Alkohol-, Drog- och KBT-Terapeut för kartläggning och identifiering av beroendeproblematiken
  • Träffa Psykiater samma vecka som de ankommer
  • Motiverande samtal
  • Enskilda terapisamtal och gruppterapi
  • Personlig träning och kostupplägg genom Bralivas heltidsanställda Hälsocoach
  • Återfallsprevention

samt få möjlighet att stärka sina chanser till en hållbar vardag med stödinsatser inom att skapa CV, ekonomi och hälsa. Allt detta på ett säkert boende som planerats tillsammans med klienten.

Många som vill lämna en farlig situation tvekar på grund av att man inte vill lämna sitt husdjur. Vi förstår hur svårt det kan vara – och samtidigt hur stärkande det kan vara att få ha med sig sitt husdjur när man åtagit sig en så stor utmaning för ett bättre liv. Därför är husdjur välkomna på våra skyddade boenden.

Här kan du läsa mer om Skyddat boende genom Braliva.

Om du arbetar inom socialtjänsten och letar placering för din klient som även har en beroendeproblematik så kontakta oss gärna så berättar vi vad vi kan göra för er.

Var kan man vända sig om man behöver hjälp?

Om du är i en utsatt situation och skulle behöva få komma till ett skyddat boende, samtidigt som du lider av ett missbruk, kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Det kan kännas tufft att kontakta socialtjänsten. Ta kontakt med en kvinnojour eller en mansjour så kan de hjälpa dig. Om det är akut, ring 112