Nystartslägenhet

Vårt boendealternativ för klienter med aktivt missbruk. I denna boendeform erbjuder vi vuxna över 21 år individanpassat stöd för att klienten skall kunna bryta med sitt missbruk. Boende i egen lägenhet med möjlighet till daglig tillsyn.

Braliva Bostadsgaranti

I denna boendeform erbjuder vi vuxna över 21 år individanpassat stöd för att klienten skall kunna bryta med sitt missbruk och i förlängningen hantera sin vardag och möjliggöra ett självständigt liv. Målgrupp är alla vuxna med missbruksproblem. Möjligheter till daglig fysisk tillsyn av personal i klienternas lägenhet.

Stödet anpassas helt efter varje klients behov med det gemensamma målet – avgiftning och nedtrappning i det akuta skedet och sedan bygga upp en hållbar vardag fri från missbruk.

  • Klienterna bor i egna hemtrevliga lägenheter. Varje klient får en egen samordnare som ger stöd och hjälp utifrån aktuell genomförandeplan.
  • Bralivas boendestödjare kan utföra daglig fysisk tillsyn i lägenheten.
  • Alkohol, Drog och KBT Terapeut för undersökning av beroendeproblematik och individanpassat samtalsstöd.
  • Via ett unikt samarbete med LARO erbjuder vi nedtrappning och avgiftning i det akuta skedet. Särskild inriktning mot opioider.      
  • Följande insatser kan bli aktuella: KBT inriktade insatser, motiverande samtal, hemuppgifter, personlig tränare, återfallsprevention, skapande av CV, drogtester, ekonomi och hälsa.
Nystartslägenhet

Vårt stöd

Braliva har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens. Vårt flexibla och anpassningsbara arbetssätt gör det möjligt för oss att att emot komplexa och omfattande placeringar då vi skräddarsyr insatser beroende på aktuell problematik och stödbehov. Varje klient får en egen samordnare som ger stöd och hjälp utifrån aktuell genomförandeplan. Genomförandeplanen skapas av klienten, uppdragsgivare och Braliva och som grund ligger den bedömning och kartläggning som gjorts i samspråk. Boendestödjare finns tillgängliga för samtalsstöd, transporter och praktisk hjälp.

 

Alkohol, Drog och KBT Terapeut för undersökning av beroendeproblematik och individanpassat samtalsstöd. Det läggs stor vikt vid att klienten skall vara sysselsatt dagligen och med veckoschema där klienten är delaktig i planeringen.

 

Genom vår egna hälsocoach fokuserar vi på dom 7 grundläggande nycklarna för ett hälsosamt och friskt leverne. Med enkla insatser skapar vi stora terapeutiska värden som påverkar våra klienters psykiska och fysiska mående positivt. Vår Hälsocoach uppmanar klienterna att varje dag: vara i minst 30 minuters sammanhängande rörelse, ha rätt syresättning genom att andas rätt, få dagsljus, vara ute i naturen, avsätta tid för kontemplation och återhämtning samt äta rätt mat. Dessa grundläggande principer verkar mycket positivt för det psykiska och fysiska välmåendet och vi försöker så ofta det går att förlägga det terapeutiska arbetet utomhus (det läkande gröna rummet).

 

Följande insatser kan bli aktuella:

 KBT inriktade insatser, motiverande samtal, hemuppgifter, personlig tränare, återfallsprevention, drogtester vid indikation, daglig journalanteckning.

  

Vårt praktiska stöd kan till exempel bestå utav inköp, städning, tvätt, ekonomi och hälsa. Vi fokuserar på att skapa rutiner för dessa saker. Vi hjälper även till och skapar rätt förutsättningar för jobbsökande och sysselsättning.

 Är det så att man söker skyddat boende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vår bostadsgaranti

Bostadsbristen i kombination med personliga förutsättningar gör att det kan vara problematiskt för vissa av våra klienter att hitta egen bostad efter tiden hos oss. Många av våra klienter har blivit väl etablerade på den nya orten med arbete eller studier. Grundtanken med vår bostadsgaranti är att denna etablering skall fortlöpa och att man inte ännu en gång skall behöva flytta.

Vi stöttar, hjälper och utbildar klienten hur man söker bostad på egen hand.

Vi har många och mycket goda relationer med fastighetsägare som vill ta socialt ansvar genom att erbjuda våra klienter förstahandskontrakt. Detta sker i regel enklast för de klienter som har arbete eller annan fast inkomst och som saknar betalningsanmärkningar/skulder. Vi kan inte garantera förstahandskontrakt till alla klienter genom dessa kanaler, men vi har goda förutsättningar att hjälpa dem flesta. 

Lyckas man inte hitta bostad på egen hand eller få förstahandskontrakt via vårt nätverk så träder vår bostadsgaranti in. 

Braliva erbjuder klienten ett eget boende inom 12 månader.

Klienten får då i andra hand hyra boende av oss i samma stad som man varit placerad. Boendet är fullt möblerat och utrustat för självhushåll och klienten får hyra till den förhandlade hyran som råder på marknaden. 

Har klienten fortsatt behov av stöd efter att man fått egen bostad så erbjuder vi även öppenvårdsinsatser.

Information till uppdragsgivare

Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten. Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi tror på att varje klient som vi möter förtjänar allt stöd vi kan ge för att denne ska bli självständig och utveckla färdigheter för att göra konstruktiva val. Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar och fortlöper enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig och hållbar lösning. Vi är i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och klienternas behov. Ett samarbete med Braliva skall vara fördelaktigt för alla parter och vi lyssnar alltid i syfte att optimera och förbättra samarbetet med våra uppdragsgivare.

Boende i egen lägenhet

Husdjur är välkomna

Centralt boende

Stora familjer

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms ha nått en tillräcklig mognad för att sköta ett eget hushåll och vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar emot vuxna kvinnor och män över 21 år.

För mer information om våra bokningsregler så får du gärna maila till oss.

Hämtning från hela Sverige

Praktiskt stöd

Motiverande samtal