Säkerhet, kris & riskhantering

Braliva hjälper myndigheter och företag att med professionella verktyg och metoder upptäcka och hantera risker och hot. Vi tar fram strukturer och processer för att förebygga och minska exponeringen för sårbarhet och risker. Vår arbetsgrupp har mångårig och omfattande erfarenhet av säkerhetsarbete från polisen och från stora organisationer och företag. Vår övergripande målsättning är att du som kund skall vara så nöjd att du vill rekommendera andra att anlita oss.

Spetskompetens inom personlig säkerhet och riskhantering

Det moderna samhällets utveckling och digitalisering går snabbare än vad säkerheten har följt med, samtidigt som säkerhetsläget blivit allt mer komplicerat och svårtolkat. Exponeringen och utsattheten av enskilda individer ökar och ansvaret för den personliga säkerheten läggs på den enskilde eller arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar att säkerställa säkerheten för sina anställda. Det är därför viktigt med ett gott säkerhetsmedvetande och att regelbundet genomföra riskanalyser för att upptäcka och förebygga risker och hot. Om man som individ eller arbetsgivare inte känner till riskerna är det svårt att utforma ett effektivt skydd. 

Våra säkerhetskonsulter anlitas i såväl kommunal som privat sektor runt om i landet men även internationellt. Vi säkerställer en trygg och säker arbetsplats samt att i varje enskilt fall skydda företagets tillgångar och hantera säkerhetsutmaningar så att vår kund kan fokusera på sin kärnverksamhet.
 

Våra säkerhetsexperter med polisiär eller militär bakgrund besitter extremt god relationsskapande kompetens vilket är en förutsättning när man arbetar med uppgiftslämnare (källdrivning). Vid akut situation eller hastigt uppkommen kris kan vi ha operativ ledare på plats.

Samarbetet gentemot våra uppdragsgivare präglas av långvariga relationer, professionalism och god kommunikation.

 
 
Braliva - säkerhet

Personlig Säkerhet

Braliva har spetskompetens och mångårig erfarenhet av personsäkerhet. Sedan 2016 har verksamheten bedrivit personsäkerhet för klienter med hög hotbild som är placerade på Bralivas skyddade boenden.

Med de bästa tänkbara säkerhetsrutinerna som beprövats och finjusterats under alla år av operativ erfarenhet så ser vi helheten, hanterarar riskerna och säkerställer tryggheten för våra klienter.

Vår säkerhetssamordnare har flera års erfarenhet ifrån Polisen och kan därför anpassa skyddet till verkliga miljöer och lägga rätt nivå utefter den aktuella hotbilden som finns kring skyddspersonen eller skyddspersonerna. Efter en riskanalys och hotbildsanalys, skräddarsyr vi det skydd som vi bedömer behövs och är relevant för ärendet.

Braliva driver en dynamisk säkerhetsorganisation och om hotbilden förändras längs vägen är vi självklart alltid beredda att hantera detta utefter behov och ändrade förhållanden. Hotbildsanalysen görs utifrån den breda kunskapen av grova brott, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, kulturskillnader, hedersrelaterade ärenden och andra händelser tagna från verkligheten som speglar vår världsbild.

Vi tar uppdrag både från er som företag, organisation, myndighet eller privatperson.

Vi erbjuder följande operativa tjänster:

 • Personskydd
 • Säkerhet vid transporter / Resesäkerhet
 • Skyddat Boende i Sverige och utomlands

Representerar du företag, myndighet eller privatperson i behov av personlig säkerhet?
Kontakta oss för konsultation så kan vi berätta hur Braliva kan hjälpa just er situation.
Braliva - säkerhet

Säkerhetskonsult

Våra säkerhetskonsulter anlitas i såväl kommunal som privat sektor runt om i landet men även utomlands. Vi säkerställer en trygg och säker arbetsplats samt att i varje enskilt fall skydda företagets tillgångar och hantera säkerhetsutmaningar så att vår kund kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi erbjuder följande tjänster inom konsultation:

 • Risk och sårbarhetsanalys
 • Bakgrundskontroll vid rekrytering/anställning
 • Penetrationstest
 • Hotbildsbedömning
 • Utökad kontroll av hotaktör och nätverk

Braliva - säkerhet

Säkerhetsutbildning

Våra utbildare har både formell och reell kompetens inom säkerhetsbranschen. Med flera års erfarenhet från Polisen kan våra utbildare anpassa utbildningarna till verkliga miljöer och lägga rätt nivå på utbildningen utefter situation och publik. Vi arbetar med skräddarsydda säkerhetsutbildningar som anpassas efter våra kunders önskemål.

Vi har expertis inom följande säkerhetsutbildningar:

Konflikthantering, hot och våld

 • Risk och sårbarhetsanalys
 • Bakgrundskontroll vid rekrytering/anställning
 • Penetrationstest
 • Hotbildsbedömning
 • Utökad kontroll av hotaktör och nätverk

Självskydd

Utgångspunkten här är att utbilda om vilka fysiska tekniker som är tillåtna och när man får använda dem? Vad säger lagen? Utbildaren anpassar teknikerna efter elevens förmåga så att denne kan agera fullt ut med godkända fysiska tekniker efter sin egen förmåga i alla situationer.

 • Fysiska tekniker för att förhindra fortsatt våld mot sig själv och annan.
 • Fysiska tekniker för gripa/hålla fast våldsam person.
 • Fysiska tekniker för eventuell transport av person, alternativt invänta polis/vakter.
 • Fysiska tekniker för säker transport av person i fordon.

Krishantering

Många ärenden kan vara svåra och tunga. När en kris uppstår är det viktigt att verksamheten har en utarbetad krisplan, så att man kan vara redo med systematiska åtgärder och metoder för att hantera situationen. Dessa inkluderar både att aktivera organisationens krishantering och att bemöta individens process genom en kris.

Med lång erfarenhet ifrån polisens arbete och verkliga situationer har vi djupgåede insikt i hur psykologiska krisreaktioner ter sig och hur man bäst bemöter en person i kris.

Det kan handla om:

 • Dödsfall
 • Depression/ångest
 • Psykisk ohälsa
 • Suicidärenden 
 • Påkörningar (t.ex. suicid med hjälp av tåg & andra fordon)

PDV (Pågående dödligt våld, skolskjutningar och liknande)

Metoden PDV är en arbetsmetod och strategi som polis tränas i.

Utbildningen inkluderar information kring:

 • att PDV finns
 • vad det är
 • vad man bör tänka på
 • tecken man ska leta efter för att förebygga

Genom denna utbildning kring PDV förklarar våra utbildare vad PDV är och hur man kan vara polis och räddningstjänst behjälplig.

Narkotika/Doping

Detta kan innebära utbildning för din egen personal och personal på andra företag. Frågor som kan avhandlas inkluderar:

 • Vad är narkotika?
 • Hur upptäcker man narkotika?
 • Hur påverkas man?
 • Vilka tecken finns?
 • Hur kan man förebygga narkotika på arbetsplatsen?
 • Vad gör man när man hittar narkotika?
 • Finns det farliga preparat?

Psykisk ohälsa

Detta kan innebära utbildning för din egen personal eller personal på andra företag och kan inkludera frågor som: 

 • Vad är psykisk ohälsa?
 • Hur upptäcker man psykisk ohälsa?
 • Hur påverkas man?
 • Vilka tecken finns på psykisk ohälsa?
 • Hur kan man förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen?
 • Vad gör man när man upptäcker att någon lider av psykisk ohälsa?
 • Finns det farliga situationer?

Informationssäkerhet

Utbildning i hur man ur ett säkerhetsperspektiv bör agera på sociala medier samt beteendesäkerhet och mobilsäkerhet.

  Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

  Vår övergripande målsättning är att du som kund skall vara så nöjd att du vill rekommendera andra att anlita oss.