You are currently viewing Stöd för anhöriga till avhoppare från kriminell verksamhet

Stöd för anhöriga till avhoppare från kriminell verksamhet

Att vara anhörig till en person som hoppar av från kriminell verksamhet kan vara en mycket utmanande och emotionellt krävande situation. Det är viktigt att förstå dessa utmaningar och hur man som anhörig kan få och ge stöd. Braliva erbjuder skräddarsydda helhetslösningar till både avhoppare och anhöriga på sina boenden. 

Hur är det för anhöriga till en avhoppare?

Att vara anhörig till någon som lämnar kriminalitet innebär ofta att man själv ställs inför en rad svårigheter. Detta oavsett om man var inblandad i avhopparens kriminella liv eller inte. Dessa kan inkludera:

 • Emotionella utmaningar: känslor av rädsla, oro och osäkerhet är vanliga. Det kan vara skrämmande att veta att din närstående är i fara eller utsatt för hot. Man kan själv också vara utsatt för hot eller leva i fara.
 • Praktiska problem: att hjälpa en avhoppare kan innebära att man måste hantera praktiska aspekter som att hitta ett nytt boende, hantera ekonomi och kanske till och med flytta för att skydda sin familj.

Inte sällan har avhoppare ansträngda relationer med sina anhöriga. Ibland kan även anhöriga vara del av det kriminella livet. 

Vikten av anhörigstöd i avhopparens exitprocess

Anhöriga kan spela en mycket stor roll i avhopparens möjlighet att skapa sig ett nytt liv fritt från kriminalitet. Ett starkt stöd från familjen kan vara avgörande för att en avhoppare ska lyckas med sin exitprocess. 

Genom att erbjuda stöd och trygghet kan anhöriga hjälpa till att stabilisera avhopparens situation, vilket i sin tur minskar risken för återfall i kriminalitet​. Med tanke på anhörigas positiva inverkan på avhoppare ligger det i samhällets intresse att stötta och hjälpa anhöriga, så att de i sin tur kan stötta avhopparen. 

två personer i samtal håller hand i artikel om stöd till anhöriga till avhoppare från kriminell verksamhet

Möjliga insatser för anhöriga

Aktörer som Braliva kan via socialtjänsten erbjuda en rad olika insatser för att stödja anhöriga till avhoppare:

 • Skyddat boende
  Om det finns en hotbild kan socialtjänsten hjälpa till med att ordna skyddat boende. Detta kan vara avgörande för att säkerställa både den avhoppades och de anhörigas säkerhet​.
 • Rådgivning och stödjande samtal
  Professionell hjälp genom samtal med terapeuter eller rådgivare kan vara en viktig del i att bearbeta trauman och få hjälp med hur man bäst stödjer sin närstående​.
 • Praktiskt stöd
  Detta kan inkludera ekonomiskt stöd, hjälp med att hitta nytt boende och stöd för att komma tillbaka till arbetslivet eller utbildning.

Kvinnliga avhoppare kan ha en mer komplex eller bara annorlunda problembild än män. De kan ha varit utsatta för våld i nära relationer och kan själva vara anhöriga till andra kriminella. Kvinnor i kriminalitet kan behöva särskilda insatser som inte alltid är samma som de som erbjuds manliga avhoppare​​.

Nya lagen om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende hjälper

Enligt den nya IVO-lagen måste barn som följer med en avhoppare få samma skydd och stöd som vuxna. Enligt detta stärkta barnperspektiv är det viktigt att dessa barn inte bara ses som medföljande, utan att deras specifika behov uppmärksammas och tillgodoses. Många barn till kriminella föräldrar har egna trauman. De kan behöva särskild hjälp för att bearbeta sina upplevelser och återgå till en normal vardag​. 


Braliva ser till helheten

Oavsett typ av insats jobbar vi på Braliva med ett helhetsperspektiv när vi bemöter klienter. Vi samverkar med uppdragsgivare för att ge klienten möjlighet till ett tryggare, bättre liv. Vi har goda resurser och kompetens inom att arbeta med anhöriga till avhoppare på ett sätt som både skyddar och stärker den anhöriga och samtidigt möjliggör den anhöriges stöd till avhopparen. 

Anhöriga klienter hos oss har tillgång inte bara till ett säkert och tryggt skyddat boende utan får även tillgång till psykosociala insatser, inklusive möjlighet till samtalsterapi och familjestöd. Samtidigt verkar vi för att stärka klientens eget medbestämmande och autonomi. Detta för att ge klienten bästa möjliga förutsättningar för livet efter skyddat boende. 

 • För avhoppare erbjuder vi särskilda program som ger dem verktyg och stöttning till ett liv utan kriminalitet. 

Vi har i maj skickat in ansökan till IVO angående tillstånd för att bedriva skyddat boende. Väl godkänt kommer detta tillstånd fungera som ytterligare bevis för att vi tillgodoser de särskilda behov som finns hos barn och övriga klienter på skyddat boende. 

Om du har en klient i behov av skyddat boende som skulle ha nytta av ett holistiskt, tryggt, och medmänskligt stöd både nu och för framtiden, kontakta oss på Braliva. Vi tar emot kvinnor, män och barn, hämtar över hela landet med säkra transporter, och tar emot akuta placeringar. Här kan du läsa mer om vårt arbete för dig som uppdragsgivare.Var kan man vända sig om man behöver hjälp?

Om du är anhörig till en avhoppare från kriminell verksamhet – eller av annan anledning befinner dig i en utsatt situation – och skulle behöva få komma till ett skyddat boende, kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Om det är akut, ring 112.