You are currently viewing Mäns våld mot kvinnor: statistik, förklaringsmodeller, och skyddade boendens roll

Mäns våld mot kvinnor: statistik, förklaringsmodeller, och skyddade boendens roll

Flera fall av kvinnomord under den senaste tiden har återigen uppmärksammat mäns våld mot kvinnor – och myndigheters misslyckande med att arbeta förebyggande för att skydda utsatta kvinnor i Sverige idag. Som aktiva inom skyddade boenden och andra insatser för utsatta kvinnor är vi på Braliva givetvis insatta i diskussionen och arbetar dagligen med att förbättra situationen för dessa kvinnor, deras barn och andra närstående som drabbas. 

Mäns våld mot kvinnor: en översikt

Mäns våld mot kvinnor är ett djupt rotat och allvarligt samhällsproblem. I denna artikel vill vi dels utforska statistik kring våld mot kvinnor och förklaringsmodeller för detta fenomen, men främst diskutera betydelsen av skyddade boenden som en livsviktig resurs som kan ge kvinnor och barn en möjlighet till ett bättre liv, fritt från våld och rädsla. 

Statistik om mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett betydande problem i Sverige. Statistik som visar på den omfattande utsattheten inkluderar:

 • Under 2022 anmäldes över 36 000 fall av misshandel där offret kände gärningspersonen. För anmälda brott mot vuxna kvinnor begicks 79% av brotten av en för brottsoffret bekant person.
 • Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor, och utövas oftast av män
 • Anmälda sexualbrott uppgick till ungefär 24 600 under 2022. Våldtäkter och sexuellt ofredande var de vanligaste brottstyperna. Av dessa var 96% av de anmälda våldtäkterna mot vuxna riktade mot kvinnor.
 • Under 2022 var nästan ett av två fall av dödligt våld mot kvinnor situationer där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation. 
 • Av personer som misstänks för misshandel är 78% män. 97% av personer som misstänks för misshandel mot vuxna kvinnor inom nära relation är män. 
 • Var tredje vecka dödas en kvinna av en man i Sverige. 

Samtidigt försvåras statistiken på grund av stora mörkertal. Brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att omkring 80% av våldet mot kvinnor inte polisanmäls. Officiell statistik fångar heller inte upp alla sorters våld, såsom ekonomiskt våld, psykiskt våld, materiellt våld, och digitalt våld

Förklaringsmodeller för våld mot kvinnor

Det finns flera förklaringsmodeller för våld mot kvinnor som kan ge olika perspektiv på orsakerna. Dessa bakomliggande orsaker hör ofta ihop med hur komplicerade situationerna kan bli och hur svårt det ofta kan vara för kvinnor som utsätts för våld från män att ta sig ifrån situationer och relationer där våldet förekommer. 

Tre exempel på förklaringsmodeller: 

 1. Makt och kontrollmodellen framhåller våldet som ett medel för män att upprätthålla dominans över kvinnor inom ett patriarkalt samhälle, ett könsmaktsperspektiv. En upplevd förlorad makt eller kontroll från mannnens sida kan leda till ökat våld, något som exempelvis ofta ses när kvinnan försöker lämna relationen.
 2. Sociokulturella faktorer pekar på samhälleliga normer och värderingar som främjar manlig överhöghet och kvinnlig underordning. Även här är dock mannens makt (eller känsla av maktlöshet) central i varför mannen tar till våld för att återfå eller behålla makt och kontroll. 
 3. Individinriktade perspektiv ser till mannens bakgrund, uppväxt och inlärning som grunden till ett våldsutövande mot kvinnor. Enligt denna teori är våld något som man lär sig i sin familj. Det är något som framstår som ett accepterat beteende. Det kan också handla om svartsjuka, dåligt självförtroende, bristande förmåga när det gäller kommunikation och socialt umgänge, aggressivitet, depression, narcissistiska personlighetsdrag och ett stort behov av makt hos mannen. 

Dessa modeller belyser hur våldet är djupt rotat i samhällets strukturer, vilket kräver omfattande samhällsförändringar för att bekämpas effektivt. En djupdykning i förklaringsmodellerna gör det också tydligt just hur svårt det är från kvinnans sida att fatta beslutet att försöka lämna våldsamma situationer eller relationer. 

Kvinnors behov av skyddat boende

Kvinnors beslut att söka skydd påverkas av en rad faktorer. Rädsla, skam och ekonomisk beroende är vanliga skäl till att kvinnor stannar i våldsamma relationer. Samtidigt kan en ökad medvetenhet om personlig säkerhet och tillgång till stöd motivera många att söka hjälp. För kvinnor med barn kan önskemål om barnets välfärd ligga till grund både för att stanna i relationen och att söka skydd. 

Att förstå vad våldsutsatta kvinnor behöver för att lämna en våldsam man och söka hjälp är helt grundläggande. Detta både för socialtjänsten och för organisationer som driver skyddade boenden.

Det skyddade boendet kan behöva finnas tillgängligt akut, med närvarande personal dygnet runt och en förståelse för de inre konflikter och rädslor som kvinnan bär på. Socialtjänsten behöver ha dels denna förståelse, dels ett gott samarbete med olika instanser, inklusive det skyddade boendet, för att kunna hjälpa kvinnan till en meningsfull och trygg förändring, både i stunden och på sikt. Forskning har visat att gott samarbete mellan socialtjänsten och det skyddade boendet är fördelaktigt för utsatta kvinnor – och deras barn – även på sikt. 

Skyddade boendens roll och effektivitet

Skyddade boenden erbjuder en oerhört viktig tillflyktsort för kvinnor och barn som flyr från våld i hemmet. Dessa boenden tillhandahåller inte bara en säker miljö utan också tillgång till psykologiskt stöd och utbildning, juridisk rådgivning och hjälp med att planera en framtid fri från våld

Kvinnor som bor eller har bott i skyddat boende upplever inte bara att det fysiska våldet minskar för stunden. Forskning tyder även på att kvinnor som vistats i skyddat boende: 

 • Upplever ökad livskvalitet och socialt stöd
 • Upplever mindre depression
 • Löper mindre risk att utsättas för nytt våld
 • Stannar kortare tid i våldsutsatta relationer än kvinnor som inte har haft tillgång till denna insats

Bralivas insatser för kvinnor på skyddade boenden

På Braliva ser vi alltid till helheten när det gäller klienters situation. Våra insatser handlar både om en säker, trygg, och stöttande miljö i det akuta skedet, såväl som att bygga en framtid för klienterna som kan vara positivare, friskare, och fri från våld och hot. 

Vi erbjuder säkra miljöer i skyddsklass 1, 2 och 3, med personal på plats dagtid eller dygnet runt i fastigheten utifrån behov. Utöver detta arbetar vi på flera plan för att våra klienter ska få det stöd som behövs för en självständig framtid med förmågan att göra konstruktiva val. Vi tror på utbildning före förbud och bemöter effektivt det totala stödbehovet. Det kan innebära att klienten träffar allt från samordnare och samtalsterapeuter till stärkande insatser som hälsocoach och personlig tränare. 

 • Det kan vara speciellt svårt för uppdragsgivare att hitta skyddat boende åt särskilt utsatta grupper. Detta inkluderar kvinnor med missbruksproblematik, par och individer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Braliva har möjlighet att tillgodose dessa gruppers behov och tar emot dem i våra skyddade boenden. 
 • Vi tar också emot barn som kommer med kvinnor som utsatts för våld, såväl som husdjur. 
 • Eftersom försök till uppbrott från våldsutövaren kan leda till ökat våld och en allvarligare hotbild, är möjligheten till snabba åtgärder oerhört viktiga för socialtjänsten. Braliva tar emot akuta placeringar och har möjlighet att erbjuda upphämtning med säkra transporter i hela landet. 

Vårt samarbete med uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi håller tät kommunikation med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och klienternas behov. Allt för att motverka effekterna av mäns våld mot kvinnor och i ett tidigare skede kunna hjälpa de kvinnor som annars riskerar allvarliga skador och till och med död. 


Hur kan Braliva hjälpa dina klienter till ett friare liv? 

Braliva har vi lång erfarenhet av att ordna skyddat boende till klienter med komplexa hotbilder. Med bred kompetens för både praktisk hjälp och samtalsstöd, inklusive utbildningar i säkerhet, kan vi skräddarsy en plan för din klient som ser till deras verklighet och möjligheter. Kontakta oss idag och berätta om vad du behöver. Då kan vi tillsammans hjälpa din klient mot ett tryggare, friare liv.

Läs mer om Bralivas samarbete med uppdragsgivare här: För dig som är uppdragsgivare 

Läs mer om Bralivas skyddade boenden här: Skyddat boende

svartvit bild av en kvinna som sätter upp handen i ett inlägg om mäns våld mot kvinnor

Var kan man vända sig om man behöver hjälp?

Om du är i en utsatt situation och skulle behöva få komma till ett skyddat boende, kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Det kan kännas tufft att kontakta socialtjänsten. Ta kontakt med en kvinnojour så kan de hjälpa dig. Om det är akut, ring 112