Personuppgiftspolicy - GDPR

Braliva är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som behandlas och hanteras i företaget i enlighet med EU:s dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR). 

Braliva säkerställer att dina personuppgifter behandlas med största möjliga integritet och skyddas på ett korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen.

Nedan följer en beskrivning av vilka personuppgifter som Braliva hanterar och hur dessa personuppgifter hanteras.

Personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av Braliva avser endast nödvändiga uppgifter som är relevanta för det uppdrag vi har att utföra. Personuppgifterna kommer Braliva tillhanda genom exempelvis en förfrågan, placeringsbeslut eller anställning. Personuppgifter innebär exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress som kan ge direkt eller indirekt information om en fysisk person. Uppgifter som vi behöver inhämta i syfte att kunna utföra det uppdrag vi har kan variera. Braliva använder sig i största mån av kodade personuppgifter på sina klienter utifrån rådande sekretesslagstiftning.

Vems personuppgifter hanterar Braliva

Det skiljer sig åt vilka personuppgifter som vi behöver inhämta beroende på vilket uppdrag vi har i förhållande till berörd person. Det kan avse klienter, uppdragsgivare, medarbetare eller vara någon samarbetspartner till oss. Det kan även röra sig om besökare på vår hemsida där man fyller i vårt kontaktformulär.

För att kunna utföra de uppdrag vi har hanterar vi personuppgifter för:

 • Uppdragsgivare
 • Klient
 • Anställda
 • Person som ansöker om arbete
 • Företrädare till våra klienter eller blivande klienter
 • Kontaktpersoner hos myndigheter, leverantörer och samarbetspartners
 • Kontakter via vår hemsida via kontaktformulär

Hur hanteras insamlad information

Vi hanterar inkomna personuppgifter enligt gällande lagstiftning. De begärda personuppgifterna inhämtas enligt grunderna för avtalsskrivelse och utifrån förpliktelse gällande rådande lagstiftning för verksamheten. Vi inhämtar även uppgifter genom samtycke via vår hemsida. Braliva har underleverantörer till exempel gällande it- och systemdrift och våra underleverantörer hanterar dina personuppgifter enligt lag i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Lagring av personuppgifter

Inhämtade personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt att personuppgifterna finns för att Braliva ska kunna fullfölja sina åtaganden. Det kan även finnas lagstadgade lagringstider som kräver att vissa personuppgifter ska sparas även då vårt åtagande avslutats. Det kan innebära att vissa personuppgifter ska gallras medan vissa uppgifter ska sparas utifrån en rättslig grund. Vi kan komma att gallra vissa personuppgifter även under pågående uppdrag om ändamålet har förändrats och personuppgiftsbehandlingen inte längre är nödvändig. Vi sparar uppgifter i  högst 24 månader efter det att uppdragsgivare senast genomfört en placering eller på annat sätt integrerat med Braliva.

Rätt till information

Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om detta genom att mejla oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära ändring genom att mejla oss. Om du vill att vi begränsar användningen av dina uppgifter, till exempel genom att vi sparar uppgifter som är relevanta för ett aktuellt uppdrag men inte använder informationen för marknadsföringsändamål – så kan du mejla oss. Om vår behandling av dina personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att mejla oss. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du mejla oss. I samtliga fall ovan är det till info@braliva.se du ska skriva. Om du anser att Braliva:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge klagomål om detta till Datainspektionen.

  Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

  Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.