You are currently viewing Skyddat Boende – Våld i nära relation

Skyddat Boende – Våld i nära relation

Det som definieras som våld i nära relationer är idag verkligen ett allvarligt samhällsproblem. Våldet är ett hälsoproblem med fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts. Våld i nära relationer kan även leda till svåra sociala problem som kan vara svårt att ta sig ur. Vi på Braliva tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende.

Våld i nära relation ett samhällsproblem

FN:s världshälsoorganisation, WHO, har sedan år 2002 klassat mäns våld mot kvinnor som en folkhälsofråga och lyft fram våld mot kvinnor som en prioriterad fråga i folkhälsoarbetet. Utöver det mänskliga lidandet får våld mot kvinnor i nära relationer dessutom väldigt stora samhällsekonomiska konsekvenser på olika sätt. Socialstyrelsen uppskattade år 2006 att de samhällsekonomiska kostnaderna uppgick till omkring 3 miljarder kronor per år. I Socialstyrelsens utbildningsmaterial Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld finns bland annat ett kapitel som handlar om vad våld är och hur det kan ta sig uttryck. Här beskrivs också vad som kan öka risken för våldsutsatthet och vilka konsekvenser våld i nära relationer kan få.

Brottsförebyggande rådet om våld i nära relationer i Sverige:

2021 anmäldes totalt hela 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.”

Flera typer av våld

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra den utsatta att ha insyn i den gemensamma ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera. Våld mot husdjur kan också ingå i mönstret.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är den absolut vanligaste formen av våld i nära relation. Begreppet omfattar många olika delar, men exempelvis trakasserier och hot, muntliga kränkningar samt att den utsatta tvingas till saker. Det finns även andra exempel som exempelvis att den utsatta hamnar i social isolering. Vidare att förövaren utsätter och hotar andra för våld som exempelvis familjemedlemmar, vänner och husdjur.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld omfattar all form av kontroll av den andra personen gällande ekonomi. Det kan till exempel vara att kontrollera utgifter, förhindra den utsatta att använda sina pengar och ta lån i den utsattas namn. Detta kan få förödande konsekvenser för den andra personen och kan leda till att den utsatta får skulder vilket i sin tur leder till svårigheter att få jobb och bostad.

 

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär all typ av våld där fysiken är inblandad. Vanliga exempel på fysiskt våld i en nära relation är knuffar och slag, men kan också vara att förövaren användander sig av tillhyggen och vapen. Fysiskt våld ger ofta upphov till smärta, blåmärken och skador.2

Materiellt våld

Materiellt våld är det som definieras när det är en form av våld mot saker och prylar som betyder något för den utsatta personen. Det finns egentligen ingen skala i hur stort eller omfattande materialet är utan det kan vara allt från småsaker till större föremål.

Digitalt våld

Digitalt våld innefattar helt enkelt att förövaren använder digital teknik för att ta kontroll över den andre personens liv på något sätt. Det kan bland annat gälla förföljelse genom olika spårningsappar men även att sprida eller hota om att sprida foton av och rykten om den utsatta på olika sätt. Digitalt våld har i takt med att vår digitala värld har växt sig starkare också blivit mycket vanligare.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär att den utsatta tvingas att utföra vissa sexuella handlingar mot sin vilja. Även sexuell förnedring och sexuella trakasserier går under begreppet sexuellt våld. Den person som utsätts för sexuellt våld kan uppleva stor skam och skuld men det är aldrig den som utsätts som gjort något fel.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man är på jakt efter ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Satellitlägenheter – Skyddat Boende Våld i nära relation

Braliva har lång och omfattande erfarenhet av att hjälpa klienter som har en hotbild som är föranlett av våld i nära relation. Klienterna bor i egna hemtrevliga skyddslägenheter med självhushåll och med personal på plats i fastigheten under dagtid och med jourpersonal övrig tid. Klienterna har tillgång till vårt kontor och samlingsplats där boendestödjare, säkerhetssamordnare, socionom, familjebehandlare, psykoterapeut och övrig personal finns tillgängliga för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vi lägger stort fokus på att fånga upp klienten i det tidiga skedet så rätt insatser kan implementeras. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens behov. Våra skyddslägenheter ligger belägna i lugn stadsmiljö med läkande och rofyllda omgivningar samtidigt med direkt närhet till ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

Vår bostadsgaranti gäller.

Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra transporter  i skyddade bilar och vi tar emot akuta placeringar.

Våra Satellitlägenheter har skyddsklass 2.

”Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck”

Enskilda lägenheter-Skyddat Boende Våld i nära relation

Braliva har omfattande erfarenhet av att hjälpa klienter som är i behov av Skyddat Boende som är föranlett av våld i nära relation. Klienterna bor i egna skyddslägenheter med hög säkerhet. Vår personal veckoplanerar med klienterna för olika aktiviteter, besök och möten. Övrig tid jourpersonal. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala stödbehov. Klient har tillgång till boendestödjare, säkerhetssamordnare, psykoterapeut för samtalsstöd och samtal kring våldet, socionom, familjebehandlare och vår hälsocoach. Skyddslägenheterna finns i flera städer i mellersta och södra Sverige. 

Genom vår egna heltidsanställda hälsocoach erbjuder Braliva sina klienter möjlighet till kostrådgivning för en näringsrik och nyttig kost samt personlig tränare för en aktiv och sund livsstil. Enligt dom grundläggande nycklarna för ett hälsosamt och friskt leverne lägger vi även fokus på att vara ute i naturen, syresättning genom att andas på rätt sätt, få dagsljus samt avsätta tid för kontemplation och återhämtning. Med enkla insatser skapar vi stora terapeutiska värden som påverkar våra klienters psykiska och fysiska mående positivt.

Vår bostadsgaranti gäller och vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar.

Våra enskilda lägenheter har skyddsklass 1.

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men erbjuder Alkohol, Drog och KBT Terapeut vid missbruksproblematik. Vi välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. 

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.