You are currently viewing Livet efter prostitution – hur Bralivas skyddade boenden kan hjälpa

Livet efter prostitution – hur Bralivas skyddade boenden kan hjälpa

Bralivas helhetsperspektiv kan erbjuda fysiskt skydd, terapeutiska insatser för trauma och missbruk, och en plan som bygger upp en ny vardag för kvinnor på väg ut ur prostitution. 

ledsen kvinna vid sjö tittar ut över vattnet i ett inlägg om skyddat boende när man lämnar prostitution

Bakgrund – problematik

En betydande del av personer som arbetar inom sexindustrin, särskilt kvinnor, befinner sig i en komplex situation som omfattar allt från trauma och psykisk ohälsa till ekonomisk utsatthet och fysisk fara.

Många av dessa kvinnor kan också stå i en beroendeställning till förövare eller hallickar, och missbruk för att hantera sin situation kan göra det ännu svårare att bryta sig loss från det destruktiva mönstret. Flertalet studier visar att kvinnor inom sexindustrin löper ökad risk för våld, trauma och hälsoproblem.

Utmaningar med att lämna prostitution

Att lämna prostitution kan vara en lång och svår process på grund av flera hinder. Dessa hinder kan inkludera social stigmatisering, rädsla för repressalier från förövare eller hallickar, bristande tillgång till ekonomiska resurser och möjligheten att hitta alternativ sysselsättning. Dessutom kan många kvinnor som arbetar inom prostitution möta rättsliga hinder om de befinner sig i en illegal situation eller saknar uppehållstillstånd.

Hur skyddade boenden kan hjälpa individer ut ur prostitution

Skyddade boenden spelar en avgörande roll i att erbjuda en trygg fristad och stöd till kvinnor som lämnar prostitution. Genom en holistiskt inriktad metod kan dessa boenden erbjuda en rad tjänster för att stödja kvinnorna i deras övergång till ett liv utanför prostitutionen. 

Braliva har vi lång erfarenhet av att erbjuda skydd och stöd till kvinnor på väg ut ur prostitution. Utifrån varje klients vårdplan skapar vi tillsammans med klienten en genomförandeplan som ser till samtliga delar av både problematik och möjligheter. Vår målsättning är att ge varje klient verktygen för att själv skapa en tryggare, mer positiv vardag. 

Våra insatser kan inkludera:

  1. Tryggt boende: Genom att erbjuda en säker plats att bo på, avlägsnar våra skyddade boenden den omedelbara risken för våld eller exploatering. Vår strukturerade och professionella hot- och riskbedömning av erfarna säkerhetssamordnare ligger till grunden för ett tryggt boende. 
  2. Stöd för att hantera komplexa problem: Vi kan angripa en komplex problembild genom att erbjuda kompetent stöd för att hantera trauma och andra hälsoproblem. Vi har kompetensen och erfarenheten att ta emot klienter i skyddat boende som samtidigt lider av missbruksproblematik. 
  3. Praktiskt stöd: Genom att hjälpa kvinnor att ansöka om försörjningsstöd och navigera genom rättsliga frågor kan vi underlätta den ekonomiska och rättsliga övergången till ett liv utanför prostitutionen.
  4. Professionella nätverk och resurser: Hos oss får klienter tillgång till vårt breda professionella nätverk och kan på så sätt bland annat få juridisk hjälp, vårdkontakter, och möjligheter till arbete och boende. På så sätt kan Braliva hjälpa till att skapa en väg mot en ljusare framtid för kvinnor som lämnar prostitution.

För klienter som kommer med barn tillämpar vi givetvis vårt barnperspektiv för att ge en trygg, stärkande miljö till både vuxna och barn. 

Helhetsperspektivet är nyckeln

Med en holistisk och individanpassad metod kan våra boenden vara en nyckel till att bryta det destruktiva mönstret och skapa möjligheter till ett självständigt och stärkt liv utanför sexindustrin.

Att ta emot kvinnor som lämnar prostitution och erbjuda dem stöd på ett skyddat boende är en komplex process som kräver dedikerade insatser. Genom att erbjuda både skydd i nuet och resurser för att bygga en bättre framtid spelar skyddade boenden som Braliva en avgörande roll i att stödja kvinnor som lämnar prostitutionen. Med en holistisk och individanpassad metod kan våra boenden vara en nyckel till att bryta det destruktiva mönstret och skapa möjligheter till ett självständigt och stärkt liv utanför sexindustrin.

Vårt samarbete med uppdragsgivare inom socialtjänsten och andra relevanta aktörer genom vårt kontaktnät innebär att vi kan spela en avgörande roll i att stödja kvinnor på vägen mot ett liv efter prostitution. 

Hur kan vi hjälpa din klient?

Har du en klient som försöker lämna ett liv inom prostitution och behöver stöd? Kontakta oss idag så hittar vi lösningen. Våra boenden finns runtom i landet och vi kan hämta med säker transport var klienten än befinner sig.