Träningslägenhet/
Stödboende

Boende i egen lägenhet.
Vi skräddarsyr insatser för komplexa och omfattande placeringar och lämnar bostadsgaranti.

Stödet anpassas helt efter varje klients behov med det gemensamma målet – att skapa rutiner och struktur i vardagen och ha en meningsfull sysselsättning.

I boendeformen stödboende, som också kallas träningslägenhet, erbjuder vi vuxna över 21 år individanpassat stödboende för att klienten skall kunna hantera sin vardag och för att möjliggöra ett självständigt liv. Klienterna bor i egna lägenheter med självhushåll. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens behov.

Målgrupp är exempelvis vuxna:

 • Med psykisk ohälsa
 • Med social problematik
 • Med missbruksproblem
 • Med beroendeproblematik
 • Som avhoppare från kriminalitet
Braliva Skyddat Boende och Stödboende i Södra Sverige och Skåne (15)

Vårt stöd

Braliva har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens.

Vårt flexibla och anpassningsbara arbetssätt gör det möjligt för oss att att emot komplexa och omfattande placeringar då vi skräddarsyr insatser beroende på aktuell problematik och stödbehov.

 • Varje klient får en egen samordnare som ger stöd och hjälp utifrån aktuell genomförandeplan.
 • Genomförandeplanen skapas av klienten, uppdragsgivare och Braliva. Som grund ligger den bedömning och kartläggning som gjorts i samspråk.
 • Boendestödjare finns tillgängliga för transporter och praktisk hjälp och socialpedagog/socionom för samtalsstöd.
 • Socialpedagogen arbetar med att förstärka dom sociala bitarna. Psykoterapeut med KBT Steg 1-utbildning finns till för kvalificerade samtal.
 • Alkohol-, drog- och KBT-terapeut genomför undersökning och inventering av beroendeproblematik och individanpassat samtalsstöd.
 • Trauma och PTSD utbildad personal. Bemötande, stöd och behandling utifrån ett KBT-perspektiv.
 • Fysiska besök hos legitimerad Psykolog.

Det läggs stor vikt vid att klienten skall vara sysselsatt dagligen och med veckoschema där klienten är delaktig i planeringen.

Genom vår egna hälsocoach fokuserar vi på de 7 grundläggande nycklarna för ett hälsosamt och friskt leverne. Detta skapar stora terapeutiska värden för bättre psykiskt och fysiskt mående. Vi erbjuder även personlig tränare i form av kampsport till våra klienter.

 

Följande insatser kan bli aktuella:

KBT-inriktade insatser, motiverande samtal, hemuppgifter, personlig tränare, återfallsprevention, drogtester vid indikation, stöd i kontakten med myndigheter, hjälp med ansökan rörande ekonomiskt bistånd, hjälp att uppta och bibehålla en varaktig och stabil drogfrihet. Daglig journalanteckning och månadsrapport till ansvarig socialsekreterare.

 

Vårt praktiska stöd kan till exempel bestå utav inköp, städning, tvätt, ekonomi och hälsa. Vi fokuserar på att skapa rutiner för dessa ärenden. Vi hjälper även till och skapar rätt förutsättningar för jobbsökande och sysselsättning.

 

Vi kan även erbjuda andra boendeformer. Läs mer här om hur vi kan hjälpa till med skyddat boende eller jourlägenhet.

Information till uppdragsgivare

Läkande Livsstil

Vår Hälsocoach arbetar utifrån grundläggande principer som verkar mycket positivt för klientens psykiska och fysiska välmående. Det kan inkludera att: vara i rörelse i minst 30 sammanhängande minuters, andas rätt, få dagsljus, vara ute i naturen, avsätta tid för kontemplation och återhämtning samt äta rätt mat.

Vi försöker så ofta det går att förlägga det terapeutiska arbetet utomhus, eftersom det har en bevisat positiv effekt.

Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar och fortlöper enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig och hållbar lösning.

Ett samarbete med Braliva skall vara fördelaktigt för alla parter och vi lyssnar alltid i syfte att optimera och förbättra samarbetet med våra uppdragsgivare.

Vår bostadsgaranti

Braliva Bostadsgaranti

Bostadsbristen i kombination med personliga förutsättningar gör att det kan vara problematiskt för vissa av våra klienter att hitta egen bostad efter tiden hos oss. Många av våra klienter har blivit väl etablerade på den nya orten med arbete eller studier. Grundtanken med vår bostadsgaranti är att denna etablering skall fortlöpa och att man inte ännu en gång skall behöva flytta.

Vi stöttar, hjälper och utbildar klienten hur man söker bostad på egen hand.

Vi har många och mycket goda relationer med fastighetsägare som vill ta socialt ansvar genom att erbjuda våra klienter förstahandskontrakt. Detta sker i regel enklast för de klienter som har arbete eller annan fast inkomst och som saknar betalningsanmärkningar/skulder. Vi kan inte garantera förstahandskontrakt till alla klienter genom dessa kanaler, men vi har goda förutsättningar att hjälpa dem flesta. 

Lyckas man inte hitta bostad på egen hand eller få förstahandskontrakt via vårt nätverk så träder vår bostadsgaranti in. 

Braliva erbjuder klienten ett eget boende inom 12 månader.

Klienten får då i andra hand hyra boende av oss i samma stad som man varit placerad. Boendet är fullt möblerat och utrustat för självhushåll och klienten får hyra till den förhandlade hyran som råder på marknaden och under maximalt 12 månader. 

Har klienten fortsatt behov av stöd efter att man fått egen bostad så erbjuder vi även öppenvårdsinsatser.

Ikon byggnad

Boende i egen lägenhet

Ikon djur

Husdjur är välkomna

Ikon lokation

Centralt boende

Ikon familj

Stora familjer

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms ha nått en tillräcklig mognad för att sköta ett eget hushåll och vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot personer med aktivt missbruk men erbjuder alkohol-, drog- och KBT-terapeut vid beroendeproblematik . Vi tar emot vuxna kvinnor och män över 21 år.

För mer information om våra bokningsregler så får du gärna maila oss.

Ikon buss

Hämtning från hela Sverige

Ikon support

Praktiskt stöd

Ikon konversation

Motiverande samtal

Vanliga frågor om stödboende/träningslägenhet

Ett stödboende innebär att man får tillgång till självständigt boende samtidigt som man också får andra former av stöd. Syftet är att den boende ska kunna träna på att leva en självständig, hållbar vardag. För vuxna kan boende med stöd exempelvis rikta sig till individer med psykisk ohälsa, social problematik och missbruksproblem. Stödet kan då handla om KBT och samtalsterapi, personlig tränare, eller hjälp att söka arbete. Ett stödboende hjälper också klienten lära sig praktiska rutiner för ekonomi, inköp, tvätt och städ.

Officiellt är termen “stödboende” sedan 2016 en tillståndspliktig placeringsform som riktar sig till ungdomar i åldern 16-20. Termen stödboende används dock också i dagligt tal för vuxna individer över 21 år, som behöver hjälp att hitta verktyg för att leva självständigt. Målet med stödboende för vuxna är att tids nog ha ett eget boende.

En stödlägenhet eller träningslägenhet är ett annat ord för stödboende och tydliggör just att den boende får tillgång till en egen lägenhet. Hos Braliva utgörs samtliga boenden med stöd för vuxna av individuella, hemtrevliga lägenheter. Syftet med stödlägenheten/träningslägenheten är att klienten ska få stöd i vardagen, med rutiner och verktyg som hjälper den boende till ett eget självständigt boende i framtiden.

Stödboende betalas av Socialtjänsten och kostar därför inget för de boende. Stödet som tillkommer själva bostaden, i form av exempelvis samtalsstöd, nattjour, återfallsprevention och hjälp att söka arbete, betalas också av uppdragsgivaren.

Om du är i behov av stöd, kontakta kommunen där du bor. Socialtjänsten där kan utreda ditt behov och hanterar sedan ärendet tillsammans med lämplig aktör, så att du får den hjälp du behöver.

  Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

  Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.