Skyddat Boende

Skyddat boende med psykosocialt stöd. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala behov. Strukturerad och professionell riskbedömning enligt evidensbaserade riktlinjer.

Braliva Bostadsgaranti

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Våra utbildade säkerhetssamordnare har lång och relevant erfarenhet av modernt personskydd där vi säkerställer trygghet för våra klienter. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck. Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Satellitlägenheter

Klienterna bor i egna hemtrevliga skyddslägenheter med självhushåll och med personal på plats i fastigheten under dagtid och med jourpersonal övrig tid. Klienterna har tillgång till vårt kontor och samlingsplats där säkerhetssamordnare, boendestödjare, socionom, familjebehandlare, psykoterapeut och övrig personal finns tillgängliga för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens behov. Fastigheten ligger belägen i lugn stadsmiljö med läkande och rofyllda omgivningar och samtidigt med direkt närhet till ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

Vår bostadsgaranti gäller.

Vi hämtar över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar och vi tar emot akuta placeringar.

Våra Satellitlägenheter har skyddsklass 2.

”Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck”


Enskilda Lägenheter

Klienterna bor i egna skyddslägenheter med hög säkerhet. Vår personal veckoplanerar med klienterna för olika aktiviteter, besök och möten. Övrig tid jourpersonal. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala stödbehov. Klient har tillgång till säkerhetssamordnare, boendestödjare, psykoterapeut för samtalsstöd och samtal kring våldet, socionom, familjebehandlare och vår hälsocoach. Skyddslägenheterna finns i flera städer i mellersta och södra Sverige. Genom vår egna hälsocoach erbjuder vi möjlighet till kostrådgivning för en näringsrik och nyttig kost samt personlig tränare för en aktiv och sund livsstil.

 Tillhör klienten målgruppen avhoppare från kriminell verksamhet så erbjuder vi kriminalitetsprogramet KSL-Kriminalitet som livsstil, som ger klienterna verktyg och stöttning till ett liv utan kriminalitet. 

Vår bostadsgaranti gäller och vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar.

Våra enskilda lägenheter har skyddsklass 1.

 

”Våra utbildade säkerhetssamordnare har lång och relevant erfarenhet av modernt personskydd där vi säkerställer trygghet för våra klienter”

 

Boende i egen lägenhet

Husdjur är välkomna

Centralt boende

Stora familjer

Vår bostadsgaranti

Bostadsbristen i kombination med personliga förutsättningar gör att det kan vara problematiskt för vissa av våra klienter att hitta egen bostad efter tiden hos oss. Många av våra klienter har blivit väl etablerade på den nya orten med arbete, studier eller skolgång för barnen. Grundtanken med vår bostadsgaranti är att denna etablering skall fortlöpa och att man inte ännu en gång skall behöva flytta.

Vi stöttar, hjälper och utbildar klienten hur man söker bostad på egen hand.

Vi har många och mycket goda relationer med fastighetsägare som vill ta socialt ansvar genom att erbjuda våra klienter förstahandskontrakt. Detta sker i regel enklast för de klienter som har arbete eller annan fast inkomst och som saknar betalningsanmärkningar/skulder. Vi kan inte garantera förstahandskontrakt till alla klienter genom dessa kanaler, men vi har goda förutsättningar att hjälpa dem flesta. 

Lyckas man inte hitta bostad på egen hand eller få förstahandskontrakt via vårt nätverk så träder vår bostadsgaranti in. 

Braliva erbjuder klienten ett eget boende inom 12 månader.

Klienten får då i andra hand hyra boende av oss i samma stad som man varit placerad. Boendet är fullt möblerat och utrustat för självhushåll och klienten får hyra till den förhandlade hyran som råder på marknaden. 

Har klienten fortsatt behov av stöd efter att man fått egen bostad så erbjuder vi även öppenvårdsinsatser.


Barnperspektiv

Vår verksamhet är väl anpassad för medföljande barn så att deras behov på bästa sätt tillgodoses. Barnen blir sedda och hörda och stöttas i en trygg miljö i syfte att motverka traumatiska upplevelser och barnens känsla av övergivenhet. Vi lägger stort fokus på att barnen får en så trygg och utvecklande miljö som möjligt. Målet är att barnen skall få en vardag som liknar andra barns. Våra Skyddade Boenden för barnfamiljer är alla inredda med barn och lekrum med god barnsäkerhet och som stimulerar till lek, lust och kreativitet i en hemlik miljö. Utomhusmiljön öppnar även den upp upp för lek och lärande. Boendet anordnar lokala utflykter och uppskattade barnaktiviteter.

Barnansvarig personal knyts till barnen och vi erbjuder möjlighet att genomföra trappan samtal. Vi involverar även vår familjebehandlare som är psykoterapeut med KBT Steg 1 utbildning. I dom orter där vi är verksamma har vi en bra och befintligt dialog med skolor och förskolor där vi samarbetar utifrån Skolverkets rekommendationer för barn med skyddade personuppgifter. Stor vikt läggs vid att barnen kommer in i förskola eller skola snarast möjligt då detta ger en känsla av ett normalt liv samt att skolgången är en viktig del för att lyckas i resten av livet. Vår personal bistår alltid med hjälp under ansökningstiden samt följer alltid med på uppstartsmöte med skolor och förskolor.

Information till uppdragsgivare

Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten. Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi tror på att varje klient som vi möter förtjänar allt stöd vi kan ge för att denne ska bli självständig och utveckla färdigheter för att göra konstruktiva val. Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig och hållbar lösning. Vi utför dagliga journalanteckningar och med månadsrapportering till socialsekreterare enligt socialtjänstens riktlinjer. Vi är i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och klienternas behov. Ett samarbete med Braliva skall vara fördelaktigt för alla parter och vi lyssnar alltid i syfte att optimera och förbättra samarbetet med våra uppdragsgivare.

 

 

 

Hämtning från hela Sverige

Praktiskt stöd

Psykoterapeut KBT Steg 1

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men erbjuder Alkohol, Drog och KBT Terapeut vid missbruksproblematik. Vi välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. 

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss