Skyddat Boende

Skyddat boende med psykosocialt stöd. Vårt kompetenta vårdteam
och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala behov.
Strukturerad och professionell riskbedömning enligt evidensbaserade riktlinjer.

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som lever i en situation med våld och hot och som söker ett säkert skyddat boende.

Målgrupp är exempelvis personer, par och familjer utsatta för:

  • Våld
  • Hot
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Våld i nära relation
  • Vittnesskydd
  • Stalkning
  • Återvändare (krig)
  • Avhoppare från kriminell verksamhet

Skyddat Boende för ett liv i trygghet

Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck. Vi håller högsta kvalitet i varje enskilt skyddsärende med interna enheter för säkerhet och omsorg. Säkerhetsorganisationen har polisiär bakgrund och erfarenhet av personsäkerhetsarbete.

Strukturerad och professionell hot- och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen.

◊ Våra utbildade säkerhetssamordnare har lång och relevant erfarenhet av modernt personskydd där vi säkerställer trygghet för våra klienter genom utbildning och verkställande av defensiva skyddsåtgärder. Utbildning före förbud, Braliva informerar och utbildar klienterna hur man skall hantera, tänka och agera för att säkerställa en trygg och säker vardag.

◊ Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, sorgebearbetning, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk och psykisk ohälsa.

Klient som behöver skyddsplaceras? Vi hämtar över hela Sverige och tar emot akuta placeringar.

Braliva Bostadsgaranti

Satellitlägenheter

Fastigheten ligger belägen i lugn stadsmiljö med läkande och rofyllda omgivningar och samtidigt med direkt närhet till
ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

Klienterna bor i egna hemtrevliga skyddslägenheter med självhushåll. Här finns personal på plats i fastigheten under dagtid med  jourpersonal övrig tid.

Klienter har tillgång till vårt kontor och samlingsplats där anställd personal med bred kompetens finns tillgängliga för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Klient har tillgång till:

   • Säkerhetssamordnare
   • Boendestödjare
   • Socionom
   • Socialpedagog
   • Familjebehandlare
   • Psykoterapeut
   • Beteendevetare
   • Alkohol, Drog och KBT Terapeut
   • Coach med fokus självkärlek och självledarskap

Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens behov. Fastigheten ligger belägen i lugn stadsmiljö med läkande och rofyllda omgivningar och samtidigt med direkt närhet till ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

 • Bralivas bostadsgaranti gäller.
 • Vi hämtar över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar och vi tar emot akuta placeringar.
 • Satellitlägenheterna har skyddsklass 2.

“Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck”


Enskilda Lägenheter

Med enkla insatser skapar vi stora terapeutiska värden som påverkar våra klienters psykiska och fysiska mående positivt.

Klienterna bor i egna skyddslägenheter med hög säkerhet. Vår personal veckoplanerar med klienterna för olika aktiviteter, besök och möten. Övrig tid jourpersonal.

Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala stödbehov. Klienten har tillgång till:

   • Säkerhetssamordnare
   • Boendestödjare
   • Psykoterapeut för samtalsstöd och samtal kring våldet
   • Socionom
   • Socialpedagog
   • Beteendevetare
   • Alkohol, Drog och KBT Terapeut
   • Familjebehandlare
   • Coach med fokus självkärlek och självledarskap
   • Vår hälsocoach

Skyddslägenheterna finns i flera städer i mellersta och södra Sverige.

Genom vår egen heltidsanställda hälsocoach erbjuder Braliva sina klienter möjlighet till kostrådgivning för en näringsrik och nyttig kost samt personlig tränare för en aktiv och sund livsstil. Enligt de grundläggande nycklarna för ett hälsosamt och friskt leverne lägger vi även fokus på att vara ute i naturen, syresättning genom att andas på rätt sätt, få dagsljus samt avsätta tid för kontemplation och återhämtning. Med enkla insatser skapar vi stora terapeutiska värden som påverkar våra klienters psykiska och fysiska mående positivt.

Tillhör klienten målgruppen avhoppare från kriminell verksamhet så erbjuder vi kriminalitetsprogramet KSL-Kriminalitet som livsstil, som ger klienterna verktyg och stöttning till ett liv utan kriminalitet. 

“Bralivas utbildade säkerhetssamordnare har lång och relevant erfarenhet av modernt personskydd där vi säkerställer trygghet för våra klienter”

 • Vid missbruksproblematik så involverar vi vår Alkohol, Drog och KBT Terapeut.
 • Vår bostadsgaranti gäller. Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar.
 • Våra enskilda lägenheter har skyddsklass 1.
Ikon byggnad

Boende i egen lägenhet

Ikon djur

Husdjur är välkomna

Ikon lokation

Centralt boende

Ikon familj

Stora familjer

Vår bostadsgaranti

Bostadsbristen i kombination med personliga förutsättningar gör att det kan vara problematiskt för vissa av våra klienter att hitta egen bostad efter tiden hos oss. Många av våra klienter har blivit väl etablerade på den nya orten med arbete, studier eller skolgång för barnen. Grundtanken med vår bostadsgaranti är att denna etablering skall fortlöpa och att man inte ännu en gång skall behöva flytta.

Vi stöttar, hjälper och utbildar klienten hur man söker bostad på egen hand.

Tack vare våra många år i samhällena där vi verkar har vi många och mycket goda relationer med fastighetsägare som vill ta socialt ansvar genom att erbjuda våra klienter förstahandskontrakt. Detta sker i regel enklast för de klienter som har arbete eller annan fast inkomst och som saknar betalningsanmärkningar/skulder. Vi kan inte garantera förstahandskontrakt till alla klienter genom dessa kanaler, men vi har goda förutsättningar att hjälpa dem flesta. 

Lyckas man inte hitta bostad på egen hand eller få förstahandskontrakt via vårt nätverk så träder vår bostadsgaranti in. 

Braliva erbjuder klienten ett eget boende inom 12 månader.

Klienten får då i andra hand hyra boende av oss i samma stad som man varit placerad. Boendet är fullt möblerat och utrustat för självhushåll och klienten får hyra till den förhandlade hyran som råder på marknaden. 

Har klienten fortsatt behov av stöd efter att man fått egen bostad så erbjuder vi även öppenvårdsinsatser.

Barnperspektiv

Vår verksamhet är väl anpassad för medföljande barn så att deras behov på bästa sätt tillgodoses. Barnen blir sedda och hörda och stöttas i en trygg miljö i syfte att motverka traumatiska upplevelser och barnens känsla av övergivenhet. Vi lägger stort fokus på att barnen får en så trygg och utvecklande miljö som möjligt. Målet är att barnen skall få en vardag som liknar andra barns. Våra Skyddade Boenden för barnfamiljer är alla inredda med barn och lekrum med god barnsäkerhet och som stimulerar till lek, lust och kreativitet i en hemlik miljö. Utomhusmiljön öppnar även den upp upp för lek och lärande. Boendet anordnar lokala utflykter och uppskattade barnaktiviteter.

Barnansvarig personal knyts till barnen och vi erbjuder möjlighet att genomföra trappan samtal. Vi involverar även vår familjebehandlare som är psykoterapeut med KBT Steg 1 utbildning. I dom orter där vi är verksamma har vi en bra och befintligt dialog med skolor och förskolor där vi samarbetar utifrån Skolverkets rekommendationer för barn med skyddade personuppgifter. Stor vikt läggs vid att barnen kommer in i förskola eller skola snarast möjligt då detta ger en känsla av ett normalt liv samt att skolgången är en viktig del för att lyckas i resten av livet. Vår personal bistår alltid med hjälp under ansökningstiden samt följer alltid med på uppstartsmöte med skolor och förskolor.

Information till uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet.

Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten. Viktigt för oss är att värna om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi tror på att varje klient som vi möter förtjänar allt stöd vi kan ge för att denne ska bli självständig och utveckla färdigheter för att göra konstruktiva val.

Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig och hållbar lösning. Dagliga journalanteckningar förs, med månadsrapportering till socialsekreterare enligt socialtjänstens riktlinjer. Här är vi i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och klienternas behov.

Ett samarbete med Braliva skall vara fördelaktigt för alla parter. Därför lyssnar vi alltid i syfte att optimera och förbättra samarbetet med våra uppdragsgivare.

 

Ikon buss

Hämtning från hela Sverige

Ikon support

Praktiskt stöd

Ikon konversation

Psykoterapeut KBT Steg 1

Bralivas Bokningsregler

Skyddat boende genom Braliva innebär självhushåll. Klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. Därför erbjuder vi Alkohol-, Drog-terapeut samt KBT-terapi vid missbruksproblematik.

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss. 

Vanliga frågor om skyddat boende

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I grunden är skyddat boende till för personer som har en tydlig hotbild mot sig. En majoritet av individer i skyddat boende är kvinnor och barn men individens kön avgör inte behovet. Män med en uttalad hotbild kan också erbjudas skyddat boende. På Braliva finns möjlighet för enskilda individer, par och familjer att få tillgång till tryggt boende oavsett kön .

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.