You are currently viewing Utmaningar och stöd vid återanpassning efter skyddat boende

Utmaningar och stöd vid återanpassning efter skyddat boende

Integrering och återanpassning i samhället efter att ha lämnat ett skyddat boende är en komplex process som kräver omfattande stöd och resurser. Upplägget på Bralivas skyddade boenden arbetar aktivt med de utmaningar som individer möter när de försöker nyetablera sig i samhället för att hjälpa dem att lyckas.

glad mamma och flicka i artikel om återanpassaning /nyetablering efter skyddat boende

Vanliga utmaningar efter tiden i skyddat boende

Det finns många anledningar till att individer behöver tillgång till skyddat boende under en period. Det kan bland anant handla om avhoppare från kriminell verksamhet, personer på väg ut ur prostitution, och personer utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld

Skyddade boenden erbjuder en säker plats där boende kan få skydd och stöd och är en viktig pusselbit i att tryggt bygga upp sitt liv igen. Om detta stöd inte också sträcker sig till nyetableringen i livet efter skyddat boende riskerar dock individen att återgå till den tidigare livssituationen. 

Vanliga utmaningar som kan försvåra en positiv återanpassning till samhället inkluderar: 

  1. Osäker bostadssituation: Att hitta ett stabilt boende är en av de första och mest kritiska utmaningarna efter att ha lämnat skyddat boende. Begränsad tillgång till överkomliga bostäder och komplikationer på grund av betalningsanmärkningar och avsaknad av inkomst förvärrar situationen, vilket kan leda till hemlöshet och ökad risk för återfall i våldsamma relationer eller kriminellt beteende.
  2. Sysselsättningshinder: Att säkra meningsfull sysselsättning är avgörande för ekonomisk stabilitet, men många möter betydande hinder på arbetsmarknaden. Arbetsgivare kan vara tveksamma att anställa individer med en historia av skyddat boende, och brist på arbetsrelaterade färdigheter och transportmöjligheter förvärrar problemen.
  3. Social utstötthet och stigma: Social utstötthet och stigma är vanliga problem som kan leda till isolering och känslor av utanförskap. Dessa känslor kan öka risken för återfall i negativa beteenden om individen inte får stöd i samhället.
  4. Psykisk ohälsa och missbruksproblematik: Många individer som lämnar skyddade boenden kämpar med psykiska problem och missbruksfrågor. Brist på tillgång till adekvat vård eller hinder att själv ta kontakt med vården kan försvåra återhämtningen och nyetableringen.

Skyddade boenden kan på många plan bidra med kunskap, kontakter och stöd som gör övergången lättare och som ger individen en bättre chans att lyckas på egen hand. 

Behov av stöd

Utifrån ovanstående utmaningar behöver det skyddande boendet i sin genomförandeplan förbereda för och jobba med de problem som kan bli aktuella för individen. Skyddade boenden kan på många plan bidra med kunskap, kontakter och stöd som gör övergången lättare och som ger individen en bättre chans att lyckas på egen hand. 

Möjligt stöd från boendet vid återanpassning

Bostadsstöd 

Tillgång till övergångsbostäder eller förstahandskontrakt på orten när man nu etablerat sig genom det skyddade boendet kan bli ett otroligt starkt stöd. Det kan göra det lättare för individen att behålla de stärkande elementen från det skyddade boendet och minska risken för återfall till tidigare, destruktiva tendenser. 

På Braliva erbjuder vi bostadsstöd på två sätt. Tack vare ett väletablerat kontaktnät kan vi ofta hjälpa klienter att få ett eget lägenhetskontrakt. Om detta inte är en möjlighet har vi en Bostadsgaranti som ger klienten ett andrahandsboende genom oss. 

Hälsostöd

Att rehabilitera fysisk och psykisk hälsa kan vara ett arbete som pågår hela livet. Därför är det viktigt att skyddade boenden erbjuder insatser som inte bara ser till det akuta behovet utan också förbereder klienten på ett hälsosamt och välmående liv på sikt. 

På Braliva har klienter tillgång till terapeuter som arbetar med trauma och missbruk, men också hälsocoach, personliga tränare och familjebehandlare. Klienter ges möjlighet att bygga en hälsosammare vardag med strategier som de själva kan tillämpa långt efter att de lämnat det skyddade boendet. 

Arbetsförberedande Program 

Yrkesutbildning och arbetsförmedling är viktiga för att utrusta individer med marknadsmässiga färdigheter och hjälpa dem att hitta hållbar sysselsättning. Stödprogram bör även erbjuda transportlösningar och arbetsplatser som är öppna för att anställa individer med en historik av skyddat boende.

Andra möjliga insatser

Det finns otaliga sätt som ett skyddat boende kan hjälpa klienten vara förberedd på livet efter boendet och på återanpassning i samhället. Andra sätt är exempelvis genom: 

  • Mentorskap och stödgrupper  
  • Ekonomisk stöd och skuldförvaltning
  • Arbetsförberedande program

I de fall då dessa insatser är aktuella hjälper Braliva klienten på plats i sitt nya boende, även efter att placeringen på vård skyddade boende är avslutad. 

Individuella återanpassningsplaner kan vara en nyckel

Genom att arbeta med individer för att identifiera deras unika behov och mål, kan Braliva skapa skräddarsydda planer för att stödja deras övergång till självständighet. Dessa utgår från just den individens sårbarhet, tidigare erfarenheter, eller aktuell problembild. 


Har du en klient i behov av skyddat boende?

Effektiv nyetablering och återanpassning efter skyddat boende kräver en omfattande och holistisk strategi som riktas mot bostads-, sysselsättnings-, sociala, psykologiska och ekonomiska behov, och som självklart endast kan följa en lika övergripande genomförandeplan under tiden då klienten bor på det skyddade boendet.

Om du har en klient i behov av skyddat boende som skulle ha nytta av ett holistiskt, tryggt, och medmänskligt stöd både nu och för framtiden, kontakta oss på Braliva. Vi tar emot kvinnor, män och barn, hämtar över hela landet med säkra transporter, och tar emot akuta placeringar. Här kan du läsa mer om vårt arbete för dig som uppdragsgivare.