You are currently viewing Skyddat Boende – Ekonomiskt Våld

Skyddat Boende – Ekonomiskt Våld

Ekonomiskt våld i nära relation

Ekonomiskt våld omfattar all form av kontroll av den andra personen gällande ekonomi. Det kan till exempel vara att kontrollera utgifter, förhindra den utsatta att använda sina pengar och ta lån i den utsattas namn. Detta kan få förödande konsekvenser för den andra personen och kan leda till att den utsatta får skulder vilket i sin tur leder till svårigheter att få jobb och bostad.

Skyddat boende

Skyddat boende med psykosocialt stöd. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala behov. Strukturerad och professionell riskbedömning enligt evidensbaserade riktlinjer. Vi kan såklart också hjälpa dig med ett skyddat boende om situationen kräver det.

Braliva Skyddat Boende Heder samt Stödboende Södra Sverige Skåne -
Braliva Skyddat Boende Södra Sverige - Våld i nära relation
Braliva Skyddat Boende Södra Sverige- Heder, Partnervåld Småland

Jourlägenhet/Tillfälligt Boende

Akut och långtidsboende för kvinnor som av någon orsak hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden och saknar en fast bostad. Vi har boenden primärt i Skåne och Malmö som skall upplevas som ett varmt och tryggt hem i väntan på den egna bostaden. Är det så att man söker stödboende eller skyddat boende kan vi också hjälpa till med detta.

Flera typer av våld

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra den utsatta att ha insyn i den gemensamma ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera. Våld mot husdjur kan också ingå i mönstret.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är den absolut vanligaste formen av våld i nära relation. Begreppet omfattar många olika delar, men exempelvis trakasserier och hot, muntliga kränkningar samt att den utsatta tvingas till saker. Det finns även andra exempel som exempelvis att den utsatta hamnar i social isolering. Vidare att förövaren utsätter och hotar andra för våld som exempelvis familjemedlemmar, vänner och husdjur.

Digitalt våld

Digitalt våld innefattar helt enkelt att förövaren använder digital teknik för att ta kontroll över den andre personens liv på något sätt. Det kan bland annat gälla förföljelse genom olika spårningsappar men även att sprida eller hota om att sprida foton av och rykten om den utsatta på olika sätt. Digitalt våld har i takt med att vår digitala värld har växt sig starkare också blivit mycket vanligare.

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär all typ av våld där fysiken är inblandad. Vanliga exempel på fysiskt våld i en nära relation är knuffar och slag, men kan också vara att förövaren användander sig av tillhyggen och vapen. Fysiskt våld ger ofta upphov till smärta, blåmärken och skador.2

Materiellt våld

Materiellt våld är det som definieras när det är en form av våld mot saker och prylar som betyder något för den utsatta personen. Det finns egentligen ingen skala i hur stort eller omfattande materialet är utan det kan vara allt från småsaker till större föremål.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär att den utsatta tvingas att utföra vissa sexuella handlingar mot sin vilja. Även sexuell förnedring och sexuella trakasserier går under begreppet sexuellt våld. Den person som utsätts för sexuellt våld kan uppleva stor skam och skuld men det är aldrig den som utsätts som gjort något fel.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men erbjuder Alkohol, Drog och KBT Terapeut vid missbruksproblematik. Vi välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. 

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.