You are currently viewing Skyddat Boende – Hedersrelaterat våld

Skyddat Boende – Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och olika typer av förtryck utövas för att bevara eller återskapa en familjs eller en släkts heder. Just flickor och kvinnor är särskilt utsatta då kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet anses vara central för att bevara just hedern. Ofta står just oskuld och kyskhet i fokus. Familjens rykte och anseende är främst beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder.

Men även pojkar och män kan utsättas för detta våld i patriarkala strukturer, till exempel i en homosexuell kontext eller i klanfamiljer som styr och fördelar pengar.

Det väsentliga i ett hedersrelaterat ärende är att identifiera om det handlar om heder eller någonting annat. Är hedern återställd eller förväntas mer vedergällning? Först när man förstått vad hedern eller situationen bottnar i och grundar sig på kan man utforma en plan kring åtgärder och skydd. Denna bedömning kan Bralivas utbildade personal göra genom en fördjupad riskbedömning utifrån den unika händelsen och därefter skräddarsy en särskilt framtagen handlingplan baserad på omständigheter och risknivå.

Är den hedersutsatta klienten motiverad för att ta avstånd från och helt lämna kulturen skapar Braliva alla förutsättningar för att detta skall lyckas genom en skyddsplacering på något av Bralivas Skyddade Boenden. I nästan alla andra hedersrelaterade ärenden är det en djupt rotad kultur som ligger till grund till varför klienten hamnat i den sits hen befinner sig i. Risk föreligger att klient inte kommer ändra sitt fundamentala kulturarv och det är svårt att påverka hotaktörernas grundmurade inställning och synsätt. “Hedern är viktigare än livet”- I vissa kulturer går hedern först och man visar inget konsekvenstänk för sina handlingar.

Bralivas personal möter klienten med samma religon, kultur och förståelse i syfte att nå fram till klient på djupet och skapa allians och därmed lättare kunna driva förändringsarbete. Det är först när man som aktör av Skyddat Boende förstår kulturen, individen och problemet som man kan göra en komplett riskanalys och därefter erbjuda rätt åtgärdsplan och skydd på riktigt. Det är mycket viktigt med erfaren personal med rätt kompetens för hedersrelaterade ärenden. Den första personen som möter och pratar med klienten kan vara avgörande för om klienten sluter sig, ljuger eller överdriver. Och detta kommer i sin tur leda till en korrekt riskbedömning, åtgärdsplan och säker och effektivt skydd.

I regeringens proposition 2019/20:131 beskrivs det att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem och att dess konsekvenser är oacceptabla. Vidare att det kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och hbtq-personers grundläggande fri- och rättigheter.

Regeringens propositionen om hedersrelaterat våld:

 Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarlig brottslighet såsom t.ex. hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga.

Flera typer av våld

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra den utsatta att ha insyn i den gemensamma ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera. Våld mot husdjur kan också ingå i mönstret.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är den absolut vanligaste formen av våld i nära relation. Begreppet omfattar många olika delar, men exempelvis trakasserier och hot, muntliga kränkningar samt att den utsatta tvingas till saker. Det finns även andra exempel som exempelvis att den utsatta hamnar i social isolering. Vidare att förövaren utsätter och hotar andra för våld som exempelvis familjemedlemmar, vänner och husdjur.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld omfattar all form av kontroll av den andra personen gällande ekonomi. Det kan till exempel vara att kontrollera utgifter, förhindra den utsatta att använda sina pengar och ta lån i den utsattas namn. Detta kan få förödande konsekvenser för den andra personen och kan leda till att den utsatta får skulder vilket i sin tur leder till svårigheter att få jobb och bostad.

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär all typ av våld där fysiken är inblandad. Vanliga exempel på fysiskt våld i en nära relation är knuffar och slag, men kan också vara att förövaren användander sig av tillhyggen och vapen. Fysiskt våld ger ofta upphov till smärta, blåmärken och skador.2

Materiellt våld

Materiellt våld är det som definieras när det är en form av våld mot saker och prylar som betyder något för den utsatta personen. Det finns egentligen ingen skala i hur stort eller omfattande materialet är utan det kan vara allt från småsaker till större föremål.

Digitalt våld

Digitalt våld innefattar helt enkelt att förövaren använder digital teknik för att ta kontroll över den andre personens liv på något sätt. Det kan bland annat gälla förföljelse genom olika spårningsappar men även att sprida eller hota om att sprida foton av och rykten om den utsatta på olika sätt. Digitalt våld har i takt med att vår digitala värld har växt sig starkare också blivit mycket vanligare.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär att den utsatta tvingas att utföra vissa sexuella handlingar mot sin vilja. Även sexuell förnedring och sexuella trakasserier går under begreppet sexuellt våld. Den person som utsätts för sexuellt våld kan uppleva stor skam och skuld men det är aldrig den som utsätts som gjort något fel.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

 

Satellitlägenheter – Skyddat Boende Hedersproblematik

Braliva har lång och omfattande erfarenhet av att hjälpa klienter som har en hotbild som är föranlett av hedersrelaterat våld och förtryck. Klienterna bor i egna hemtrevliga skyddslägenheter med självhushåll och med personal på plats i fastigheten under dagtid och med jourpersonal övrig tid. Klienterna har tillgång till vårt kontor och samlingsplats där boendestödjare, socionom, familjebehandlare, psykoterapeut och övrig personal finns tillgängliga för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vi lägger stort fokus på att fånga upp klienten i det tidiga skedet så rätt insatser kan implementeras. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens behov. Våra skyddslägenheter ligger belägna i lugn stadsmiljö med läkande och rofyllda omgivningar samtidigt med direkt närhet till ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

Vår bostadsgaranti gäller.

Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra transporter  i skyddade bilar och vi tar emot akuta placeringar.

Våra Satellitlägenheter har skyddsklass 2.

”Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck”

Enskilda lägenheter-Skyddat Boende Hedersrelaterat

Braliva har omfattande erfarenhet av att hjälpa klienter som är i behov av Skyddat Boende som är föranlett av hedersrelaterat våld och förtryck. Klienterna bor i egna skyddslägenheter med hög säkerhet. Vår personal veckoplanerar med klienterna för olika aktiviteter, besök och möten. Övrig tid jourpersonal. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala stödbehov. Klient har tillgång till boendestödjare, psykoterapeut för samtalsstöd och samtal kring våldet, socionom, familjebehandlare och vår hälsocoach. Skyddslägenheterna finns i flera städer i mellersta och södra Sverige. Genom vår egna heltidsanställda hälsocoach erbjuder Braliva sina klienter möjlighet till kostrådgivning för en näringsrik och nyttig kost samt personlig tränare för en aktiv och sund livsstil. Fokus läggs även på att vara ute i naturen, få dagsljus samt avsätta tid för kontemplation och återhämtning. Med enkla insatser skapar vi stora terapeutiska värden som påverkar våra klienters psykiska och fysiska mående positivt.

Vår bostadsgaranti gäller och vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar.

Våra enskilda lägenheter har skyddsklass 1.

 

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men erbjuder Alkohol, Drog och KBT Terapeut vid missbruksproblematik. Vi välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. 

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.