You are currently viewing Skyddat Boende – Partnervåld

Skyddat Boende – Partnervåld

Partnervåld innebär att gifta eller sambos (par) använder våld på olika sätt mot varandra. Det finns olika typer av våld och det kan vara allting från psykiskt våld till fysiskt våld. 

Vart kan man vända sig gällande partnervåld?

Om du eller någon du känner blivit utsatt för någon form av våld så finns det mottagningar och jourer som är vana vid den här problematiken. Om man är orolig för sin säkerhet så är det bra att kontakta Polisen.

Mäns våld mot kvinnor

Svenska studier av mäns våld mot kvinnlig partner visar att 1-3 % av alla kvinnor har varit utsatta för våld av sin nuvarande eller tidigare partner under det senaste året. Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor utsätts för partnervåld varje år i Sverige. Läs mer om mäns våld mot kvinnor. 

Kvinnors våld mot män 

Beträffande våld i nära relation har studier visat att 3 – 5 % av våldet utövas av kvinnor mot män. Området är föga studerat. De genomförda studierna visar är att våldet ser olika ut. Det våld som riktas mot kvinnor är oftare upprepat, tenderar vara grövre och resulterar i fler negativa konsekvenser för den som drabbas än våldet som riktas mot män.

Brottsförebyggande rådet om våld i nära relationer i Sverige:

2021 anmäldes totalt hela 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.”

Flera typer av våld

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra den utsatta att ha insyn i den gemensamma ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera. Våld mot husdjur kan också ingå i mönstret.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är den absolut vanligaste formen av våld i nära relation. Begreppet omfattar många olika delar, men exempelvis trakasserier och hot, muntliga kränkningar samt att den utsatta tvingas till saker. Det finns även andra exempel som exempelvis att den utsatta hamnar i social isolering. Vidare att förövaren utsätter och hotar andra för våld som exempelvis familjemedlemmar, vänner och husdjur.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld omfattar all form av kontroll av den andra personen gällande ekonomi. Det kan till exempel vara att kontrollera utgifter, förhindra den utsatta att använda sina pengar och ta lån i den utsattas namn. Detta kan få förödande konsekvenser för den andra personen och kan leda till att den utsatta får skulder vilket i sin tur leder till svårigheter att få jobb och bostad.

 

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär all typ av våld där fysiken är inblandad. Vanliga exempel på fysiskt våld i en nära relation är knuffar och slag, men kan också vara att förövaren användander sig av tillhyggen och vapen. Fysiskt våld ger ofta upphov till smärta, blåmärken och skador.2

Materiellt våld

Materiellt våld är det som definieras när det är en form av våld mot saker och prylar som betyder något för den utsatta personen. Det finns egentligen ingen skala i hur stort eller omfattande materialet är utan det kan vara allt från småsaker till större föremål.

Digitalt våld

Digitalt våld innefattar helt enkelt att förövaren använder digital teknik för att ta kontroll över den andre personens liv på något sätt. Det kan bland annat gälla förföljelse genom olika spårningsappar men även att sprida eller hota om att sprida foton av och rykten om den utsatta på olika sätt. Digitalt våld har i takt med att vår digitala värld har växt sig starkare också blivit mycket vanligare.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär att den utsatta tvingas att utföra vissa sexuella handlingar mot sin vilja. Även sexuell förnedring och sexuella trakasserier går under begreppet sexuellt våld. Den person som utsätts för sexuellt våld kan uppleva stor skam och skuld men det är aldrig den som utsätts som gjort något fel.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men erbjuder Alkohol, Drog och KBT Terapeut vid missbruksproblematik. Vi välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. 

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.