Skyddat boende i Skåne

Braliva erbjuder skyddat boende i Skåne och stora delar av Sverige samt tillhandahåller psykosocialt stöd. Tack vare vårt erfarna vårdteam, som har ett väletablerat nätverk i lokalsamhället, kan vi garantera en effektiv hantering av klienternas omfattande behov. Vi utför strukturerade och professionella riskbedömningar baserade på evidensbaserade riktlinjer.

Vad innebär skyddat boende?

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende där du som är utsatt för våld eller hot från familj eller partner kan bli placerad i. Detta görs av en myndighet, vilket är i det flesta fallen socialtjänsten i din kommun där du är bokförd.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Socialstyrelsen nämner även i sina allmänna råd, att ett skyddat boende är ett “tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm” eller “annat lämpligt, tillfälligt boende”.

Socialstyrelsen förklarar att ett skyddat boende ska vara en tillfällig boendelösning, på kort eller längre sikt. Personal som tillhandahåller det skyddat boendet ska ha insikt och kunskap om verksamheten och de insatser som ges till de skyddsbehövande. Det kan exempelvis innebära att personalen har rätt utbildning och/eller erfarenhet i förhållande till uppdraget som personal på ett skyddat boende

skåne
skåne

Skyddat boende – hur ser det ut?

Ett skyddat boende kan se ut på en rad olika sätt. Kommunen kan erbjuda skyddade boenden i egen regi eller så tar de hjälp av externa resurser, såsom kvinnojourer eller privata aktörer. Det förekommer även att socialtjänsten erbjuder vandrarhem eller hotell som en tillfällig boendelösning. Det finns per definition olika typer av säkerhetsklasser när man talar om skyddade boenden. Säkerheten och skyddsanordningar kan innebära allt från hemlig adress till låsta fastigheter med väktare, okrossbara fönster och full kontroll av in- och utpasseringar i boendet. Återigen är det behovet av skydd som avgör vilken typ av boende som är det bästa för den skyddssökande.

Stödboende

Vad är ett stödboende?

Ett stödboende erbjuder individer möjligheten att bo självständigt samtidigt som de får tillgång till olika typer av stödinsatser. Det primära målet med denna typ av boende är att möjliggöra för de boende att utveckla förmågan att hantera en självständig och hållbar tillvaro i vardagen. Detta kan vara särskilt relevant för vuxna som kämpar med utmaningar såsom psykiska sjukdomar, sociala svårigheter eller beroendeproblematik. Stödet som erbjuds kan inkludera terapeutiska metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), samtalsterapi, tillgång till personlig tränare eller assistans med att finna anställning. Stödboenden fokuserar även på att utbilda sina klienter i viktiga vardagskompetenser såsom ekonomihantering, inköpsplanering, tvätt och städning.

Hur kan jag få stödboende?

Om du behöver stöd, bör du vända dig till den kommun där du är bosatt. Där kommer socialtjänsten att göra en bedömning av dina behov och därefter arbeta tillsammans med en passande aktör för att säkerställa att du erhåller den assistans som krävs.

Bralivas bostadsgaranti 

Bostadsbristen, i samband med individuella omständigheter, kan skapa svårigheter för en del av våra klienter att hitta eget boende efter vistelsen hos oss. Flertalet klienter har etablerat sig väl i den nya staden genom jobb, studier eller att deras barn går i skolan. Syftet med vår bostadsgaranti är att underlätta denna etableringsprocess och undvika ytterligare flytt. Vi bistår med stöd, assistans och utbildning i hur man självständigt söker bostad. Våra starka band med fastighetsägare som är engagerade i socialt ansvar gör att vi kan erbjuda våra klienter förstahandskontrakt. Denna möjlighet finns främst för klienter med stadig inkomst och utan skulder eller betalningsanmärkningar. Även om vi inte kan säkerställa förstahandskontrakt för alla via dessa vägar, har vi goda möjligheter att bistå de flesta.

Städer i Skåne

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Braliva Skyddat Boende Dubbelt utsatta Våld i nära relation Skåne

Vanliga frågor om skyddat boende i Skåne

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.