Skyddat boende i Kristianstad

Skyddat boende med psykosocialt stöd i Kristianstad. Vårt kompetenta vårdteam som arbetar lokalt med ett upparbetat kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala behov. Strukturerad och professionell riskbedömning enligt evidensbaserade riktlinjer.

Vad är skyddat boende?

Skyddat boende erbjuder temporär bostad för individer som står inför hot eller våld från en familjemedlem eller partner. Detta arrangemang görs vanligen av en offentlig myndighet, oftast den lokala socialtjänsten där individen är registrerad.

Enligt Socialstyrelsen är ett skyddat boende en anläggning som erbjuder dygnet runt-boende för de som behöver skydd mot hot, våld eller andra former av övergrepp, kombinerat med ytterligare lämpliga åtgärder.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Socialstyrelsen framhäver också att ett skyddat boende bör vara en temporär lösning, utrustat med kvalificerad personal och adekvata säkerhetsarrangemang, såsom lås och larm, eller annan form av temporär bostad. Det framhålls att personalen bör ha omfattande kunskap och förståelse för verksamheten och de stödinsatser som erbjuds de boende, vilket kan inkludera lämplig utbildning och erfarenhet för deras roller.

Hur ser ett skyddat boende ut?

Utformningen av skyddade boenden varierar. Kommuner kan erbjuda dessa boenden själva eller genom externa organisationer, som kvinnojourer eller privata företag, så som exempelvis Braliva. I vissa fall kan socialtjänsten även använda sig av vandrarhem eller hotell som en temporär lösning. Skyddsnivån i dessa boenden kan variera från hemliga adresser till låsta anläggningar med säkerhetsvakter, okrossbara fönster och strikt kontroll av alla som kommer och går. Typen av boende som erbjuds beror på de boendes skyddsbehov.

Bralivas bostadsgaranti

På grund av bostadsbristen och personliga omständigheter kan det vara svårt för vissa av våra klienter att hitta en egen bostad efter vistelsen hos oss. Många klienter blir väl etablerade i den nya miljön med jobb, studier eller skolgång för barnen. Vår bostadsgaranti syftar till att stödja denna etablering och undvika ytterligare flytt. Vi bistår och utbildar klienterna i hur man självständigt söker bostad och har etablerat goda relationer med fastighetsägare som är villiga att ta socialt ansvar genom att erbjuda förstahandskontrakt. Denna möjlighet är oftast enklare för de klienter som har en fast inkomst och saknar skulder eller betalningsanmärkningar. Även om vi inte kan garantera förstahandskontrakt för alla genom dessa kanaler, har vi goda möjligheter att assistera de flesta.

Bostäder i Kristianstad

Bostadssituationen i Kristianstad, en stad belägen i Skåne län i södra Sverige, är karakteristisk för många mindre till medelstora svenska städer. Kristianstad har en varierad bostadsmarknad som erbjuder en blandning av äldre och nyare bostäder, inklusive lägenheter, radhus och villor.

På senare år har Kristianstad, liksom många andra svenska städer, upplevt en växande efterfrågan på bostäder, driven av en ökande befolkning och urbaniseringstrender. Denna efterfrågan har lett till en stramare bostadsmarknad, särskilt för prisvärda och centralt belägna hyreslägenheter. Bostadsbristen är ett framträdande problem, särskilt för unga vuxna, studenter och nyanlända, vilket skapar utmaningar i att hitta lämpligt och överkomligt boende.

För att bemöta dessa utmaningar har Kristianstads kommun och privata fastighetsägare vidtagit åtgärder för att öka bostadstillgången. Detta inkluderar nya bostadsprojekt och renovering av befintliga fastigheter för att förbättra kvaliteten och mängden tillgängliga bostäder. Kommunen arbetar också med att främja en hållbar stadsutveckling, som inkluderar att skapa attraktiva och tillgängliga boendemiljöer.

Trots dessa ansträngningar fortsätter efterfrågan på bostäder att vara hög, och bostadsmarknaden i Kristianstad förblir konkurrensutsatt, speciellt i attraktiva områden. Framtida utvecklingsplaner och politiska beslut kommer att spela en avgörande roll i att forma bostadssituationen och möta de boendes behov i Kristianstad.

kristianstad
kristianstad

Om Braliva

Vi välkomnar individer och grupper, inklusive enskilda kvinnor och män, par, samt familjer som befinner sig i situationer präglade av våld och hot, och som behöver en trygg och säker plats att bo på. Vi riktar oss mot de som utsätts för olika typer av våld, såsom hot, hedersvåld, våld i nära relationer, personer som behöver vittnesskydd, eller de som vill bryta med kriminella aktiviteter. För att bedöma hot och risker använder vi strukturerade metoder som SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check-15, vilka hjälper till att utforma individuella säkerhetsplaner. Vi sätter stor vikt vid säkerhet, vilket vi kombinerar med stödinsatser som krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktisk hjälp, transporttjänster, snabba myndighetskontakter och läkarbesök. Vårt mål är att stödja varje klient mot ett liv i trygghet och självständighet, utan våld och förtryck. Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Braliva Skyddat Boende Partnervåld Skåne

Vanliga frågor om skyddat boende i Kristianstad

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I grunden är skyddat boende till för personer som har en tydlig hotbild mot sig. En majoritet av individer i skyddat boende är kvinnor och barn men individens kön avgör inte behovet. Män med en uttalad hotbild kan också erbjudas skyddat boende. På Braliva finns möjlighet för enskilda individer, par och familjer att få tillgång till tryggt boende oavsett kön .

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.