Skyddat boende i Hässleholm

Vi erbjuder skyddat boende i Hässleholm med psykosocialt stöd och är bemannat med ett erfaret vårdteam som arbetar nära lokalsamhället och har ett omfattande kontaktnät. Detta garanterar en effektiv och omfattande respons på klientens behov. Vi genomför strukturerade och professionella riskbedömningar enligt evidensbaserade metoder.

Vad är skyddat boende?

Ett skyddat boende erbjuds som en tillfällig boendelösning för personer som utsätts för våld eller hot inom familjen eller från en partner. Det organiseras vanligtvis av offentliga myndigheter, oftast genom den kommunala socialtjänsten där personen är registrerad.

Socialstyrelsen definierar skyddat boende som en facilitet som tillhandahåller bostad dygnet runt för de som kräver skydd mot hot, våld eller andra typer av övergrepp, tillsammans med andra nödvändiga tjänster.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

“Boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Det betonas av Socialstyrelsen att ett skyddat boende bör vara en tillfällig åtgärd, utrustad med kompetent personal och lämpliga säkerhetsåtgärder såsom lås och larm, eller andra former av temporär bostad. Det understryks att personalen bör ha gedigen förståelse för verksamheten och de stödtjänster som tillhandahålls, vilket inkluderar lämplig utbildning och erfarenhet för deras specifika roller.

Hur ser ett skyddat boende ut?

Konfigurationen av skyddade boenden varierar. Kommuner kan antingen tillhandahålla dessa boenden själva eller i samarbete med externa organisationer såsom kvinnojourer eller privata företag. Ibland kan socialtjänsten även tillgängliggöra vandrarhem eller hotell som en interimslösning. Säkerhetsnivån på dessa boenden kan variera från hemliga adresser till kraftigt säkrade anläggningar med säkerhetsvakter, okrossbara fönster och noggrann kontroll över in- och utgångar. Valet av boendetyp anpassas efter de boendes skyddsbehov.

Bralivas bostadsgaranti 

På grund av bostadsbristen och personliga omständigheter kan det vara utmanande för vissa av våra klienter att hitta eget boende efter deras vistelse hos oss. Många klienter anpassar sig väl till sin nya miljö genom arbete, studier eller barnens skolgång. Med vår bostadsgaranti siktar vi på att underlätta denna övergång och förhindra ytterligare omlokalisering. Vi hjälper och utbildar klienter i hur man självständigt söker bostad och har upprättat starka relationer med fastighetsägare som är beredda att ta socialt ansvar genom att erbjuda förstahandskontrakt. Denna möjlighet är ofta lättare för klienter med fast inkomst och utan skulder eller betalningsanmärkningar. Även om vi inte kan garantera förstahandskontrakt till alla våra klienter, är vi väl positionerade för att bistå de flesta.

Bostäder i Hässleholm

Boendesituationen i Hässleholm, en kommun i nordöstra Skåne, Sverige, speglar en intressant blandning av traditionella och samtida bostadsmöjligheter. Hässleholm, känt för sin gröna omgivning och strategiska läge, erbjuder en mångfald av boendealternativ som tilltalar en bred demografi, från familjer till ensamstående och äldre.

Staden Hässleholm har en relativt stabil bostadsmarknad, med en god balans mellan äganderätter och hyresrätter. Det finns en variation av bostadstyper, från charmiga, äldre villor till moderna lägenhetskomplex, vilket möjliggör en flexibel boendemiljö för dess invånare. Den senaste tiden har det också skett en utveckling av nya bostadsprojekt, både i stadskärnan och i de mer lantliga delarna av kommunen, för att tillgodose en växande efterfrågan.

En av Hässleholms största attraktioner är dess närhet till naturen, med skogar och vattendrag som erbjuder rekreation och avkoppling. Denna naturnära charm, kombinerat med goda kommunikationer och en växande lokal ekonomi, gör staden attraktiv för de som söker en balans mellan lugn och tillgänglighet.

Utmaningar finns dock, som i många växande kommuner, i att upprätthålla en tillgänglig och prisvärd bostadsmarknad för alla grupper, särskilt för unga och studenter. Hässleholms kommun arbetar aktivt för att möta dessa utmaningar genom olika bostadsinitiativ och planeringsstrategier.

hässleholm
hässleholm2

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Braliva Skyddat Boende Heder samt Stödboende Södra Sverige

Vanliga frågor om skyddat boende i Hässleholm

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I grunden är skyddat boende till för personer som har en tydlig hotbild mot sig. En majoritet av individer i skyddat boende är kvinnor och barn men individens kön avgör inte behovet. Män med en uttalad hotbild kan också erbjudas skyddat boende. På Braliva finns möjlighet för enskilda individer, par och familjer att få tillgång till tryggt boende oavsett kön .

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.