Skyddat boende i Boden

Vi erbjuder skyddat boende i Boden med psykosocialt stöd och är bemannat med ett erfaret vårdteam som arbetar nära lokalsamhället och har ett omfattande kontaktnät. Detta garanterar en effektiv och omfattande respons på klientens behov. Vi genomför strukturerade och professionella riskbedömningar enligt evidensbaserade metoder.

Skyddat boende – vad är det?

Ett skyddat boende erbjuds som en tillfällig boendelösning för personer som utsätts för våld eller hot inom familjen eller från en partner. Det organiseras vanligtvis av offentliga myndigheter, oftast genom den kommunala socialtjänsten där personen är registrerad.

Socialstyrelsen definierar skyddat boende som en facilitet som tillhandahåller bostad dygnet runt för de som kräver skydd mot hot, våld eller andra typer av övergrepp, tillsammans med andra nödvändiga tjänster.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Det betonas av Socialstyrelsen att ett skyddat boende bör vara en tillfällig åtgärd, utrustad med kompetent personal och lämpliga säkerhetsåtgärder såsom lås och larm, eller andra former av temporär bostad. Det understryks att personalen bör ha gedigen förståelse för verksamheten och de stödtjänster som tillhandahålls, vilket inkluderar lämplig utbildning och erfarenhet för deras specifika roller.

Hur ser ett skyddat boende ut?

Konfigurationen av skyddade boenden varierar. Kommuner kan antingen tillhandahålla dessa boenden själva eller i samarbete med externa organisationer såsom kvinnojourer eller privata företag. Ibland kan socialtjänsten även tillgängliggöra vandrarhem eller hotell som en interimslösning. Säkerhetsnivån på dessa boenden kan variera från hemliga adresser till kraftigt säkrade anläggningar med säkerhetsvakter, okrossbara fönster och noggrann kontroll över in- och utgångar. Valet av boendetyp anpassas efter de boendes skyddsbehov.

Bralivas bostadsgaranti 

På grund av bostadsbristen och personliga omständigheter kan det vara utmanande för vissa av våra klienter att hitta eget boende efter deras vistelse hos oss. Många klienter anpassar sig väl till sin nya miljö genom arbete, studier eller barnens skolgång. Med vår bostadsgaranti siktar vi på att underlätta denna övergång och förhindra ytterligare omlokalisering. Vi hjälper och utbildar klienter i hur man självständigt söker bostad och har upprättat starka relationer med fastighetsägare som är beredda att ta socialt ansvar genom att erbjuda förstahandskontrakt. Denna möjlighet är ofta lättare för klienter med fast inkomst och utan skulder eller betalningsanmärkningar. Även om vi inte kan garantera förstahandskontrakt till alla våra klienter, är vi väl positionerade för att bistå de flesta.

Bostäder i Boden

Boden, beläget i norra Sverige, har under de senaste åren upplevt en intressant förändring när det gäller boendesituationen. Denna stad, känd för sin militära historia och sin närhet till naturen, har sett en variation i efterfrågan på bostäder och i hur boendemarknaden utvecklats.

Bodens bostadsmarknad har traditionellt varit stabil med en jämn fördelning av både hyres- och äganderätter. På grund av stadens mindre storlek har bostadspriserna historiskt sett varit lägre jämfört med större svenska städer. Men med ökande intresse för mindre städer och mer naturnära boenden, speciellt i ljuset av den pågående globala trenden med distansarbete, har Boden börjat locka en bredare publik.

I takt med att efterfrågan på bostäder ökar, har Boden sett en ökning i nybyggnationsprojekt. Dessa inkluderar både privata bostäder och flerfamiljshus, som syftar till att tillgodose behovet av moderna och energieffektiva boenden. Denna utveckling har även gett en positiv impuls till den lokala ekonomin och sysselsättningen.

Trots den positiva trenden finns det utmaningar. Till exempel behöver Boden hantera frågor som rör infrastruktur och tillgänglighet för att stödja en växande befolkning. Det finns också en pågående diskussion om hur man bäst bevarar stadens unika karaktär samtidigt som man möter de moderna kraven på boende.

Framtiden ser ljus ut för Boden, med fortsatta möjligheter för utveckling inom bostadssektorn. Stadens satsning på att vara en attraktiv plats för både nuvarande och framtida invånare, genom att balansera bevarandet av sin kulturella identitet med modernisering, kommer sannolikt att forma dess bostadsmarknad på ett positivt sätt under de kommande åren.

Norrbotten
östersund 2

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Braliva Skyddat Boende Södra Sverige - Våld i nära relation

Vanliga frågor om skyddat boende i Boden

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I grunden är skyddat boende till för personer som har en tydlig hotbild mot sig. En majoritet av individer i skyddat boende är kvinnor och barn men individens kön avgör inte behovet. Män med en uttalad hotbild kan också erbjudas skyddat boende. På Braliva finns möjlighet för enskilda individer, par och familjer att få tillgång till tryggt boende oavsett kön .

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.