Skyddat boende i Östergötland

Skyddat boende med psykosocialt stöd i Östergötland. Vårt kompetenta vårdteam som arbetar lokalt med ett upparbetat kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala behov. Strukturerad och professionell riskbedömning enligt evidensbaserade riktlinjer.

Skyddat boende – vad är det?

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende där du som är utsatt för våld eller hot från familj eller partner kan bli placerad i. Detta görs av en myndighet, vilket är i det flesta fallen socialtjänsten i din kommun där du är bokförd.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Socialstyrelsen nämner även i sina allmänna råd, att ett skyddat boende är ett “tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm” eller “annat lämpligt, tillfälligt boende”.

Hur ser ett skyddat boende ut?

Ett skyddat boende kan se ut på en rad olika sätt. Kommunen kan erbjuda skyddade boenden i egen regi eller så tar de hjälp av externa resurser, såsom kvinnojourer eller privata aktörer. Det förekommer även att socialtjänsten erbjuder vandrarhem eller hotell som en tillfällig boendelösning. Det finns per definition olika typer av säkerhetsklasser när man talar om skyddade boenden. Säkerheten och skyddsanordningar kan innebära allt från hemlig adress till låsta fastigheter med väktare, okrossbara fönster och full kontroll av in- och utpasseringar i boendet. Återigen är det behovet av skydd som avgör vilken typ av boende som är det bästa för den skyddssökande.

Bostäder i Östergötland

Bostadssituationen i Östergötland, en region i södra Sverige, är präglad av en variation i bostadsmarknaden som speglar både dess urbana och lantliga karaktär. Östergötland, med större städer som Linköping och Norrköping samt flera mindre samhällen, erbjuder en mångfald av boendealternativ.

Stads- och Landsbygdsdynamik

I de större städerna som Linköping och Norrköping finns en större efterfrågan på bostäder, drivet av en växande befolkning, starka universitet och en blomstrande arbetsmarknad. Detta har lett till en mer spänd bostadsmarknad med högre priser och hyror, särskilt för centralt belägna lägenheter.

På landsbygden i Östergötland är bostadssituationen mer varierad. Här finns det ofta mer tillgängliga och prisvärda bostäder, men utbudet kan vara begränsat och efterfrågan varierar starkt från ort till ort.

Utmaningar och möjligheter

En av de största utmaningarna i regionen är att tillgodose behovet av överkomliga bostäder för alla befolkningsgrupper, inklusive studenter, unga vuxna och äldre. I de större städerna är det en utmaning att skapa tillräckligt med bostäder för att möta efterfrågan, medan i mindre samhällen kan fokus ligga på att bevara och revitalisera befintliga bostadsbestånd.

Nybyggnation och stadsutveckling

För att hantera bostadsbristen, pågår det flera nybyggnationsprojekt i regionens större städer. Dessa projekt inkluderar såväl flerfamiljshus som enbostadshus, och syftar till att öka utbudet av bostäder samt att främja en hållbar stadsutveckling.

Hållbarhet och tillgänglighet

Det finns även en växande inriktning på hållbarhet i bostadsutvecklingen, med fokus på energieffektiva byggnader och tillgänglighet till kollektivtrafik och grönområden.

Städer i Östergötland

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Braliva Skyddat Boende Södra Sverige - Avhoppare -

Vanliga frågor om skyddat boende i Östergötland

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.