Skyddat boende i Landskrona

Vi erbjuder Landskrona ett skyddat boende som ger psykosocialt stöd. Vårt team av vårdare arbetar lokalt och har byggt upp ett nätverk av kontakter för att säkerställa att vi kan möta alla våra klienters behov på bästa sätt. Vi gör strukturerade och professionella riskbedömningar enligt vetenskapligt grundade riktlinjer.

Vad är ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är en temporär bostad för personer som behöver skydd mot våld eller hot från en familjemedlem eller partner. Detta arrangeras av en myndighet, oftast den kommunala socialtjänsten där personen är bosatt. Enligt Socialstyrelsen är ett skyddat boende en bostad som erbjuder skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. Det kan vara en bostad med lås och larm eller annat temporärt boende som är lämpligt och har tillräcklig personal och skyddsåtgärder. Ett skyddat boende är tänkt att vara en tillfällig lösning på kort eller längre sikt, och personalen som arbetar där ska ha rätt utbildning och/eller erfarenhet för att kunna hjälpa de skyddsbehövande.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Socialstyrelsen nämner även i sina allmänna råd, att ett skyddat boende är ett “tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm” eller “annat lämpligt, tillfälligt boende”.

Hur ser ett skyddat boende ut?

Ett skyddat boende kan ta olika former, såsom egendrivna boenden eller hjälp från externa källor som kvinnojourer eller privata aktörer. Socialtjänsten kan också erbjuda tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell. Skyddade boenden kan vara av olika säkerhetsklass, och kan innefatta allt från en hemlig adress till låsta fastigheter med väktare, okrossbara fönster och strikt kontroll av in- och utpassering. Det är skyddsbehovet som avgör vilken typ av skyddat boende som är lämpligast för den skyddsbehövande.

Vår bostadsgaranti 

Bostadsbristen i kombination med personliga förutsättningar gör att det kan vara problematiskt för vissa av våra klienter att hitta egen bostad efter tiden hos oss. Många av våra klienter har blivit väl etablerade på den nya orten med arbete, studier eller skolgång för barnen. Grundtanken med vår bostadsgaranti är att denna etablering skall fortlöpa och att man inte ännu en gång skall behöva flytta. Vi stöttar, hjälper och utbildar klienten hur man söker bostad på egen hand. Vi har många och mycket goda relationer med fastighetsägare som vill ta socialt ansvar genom att erbjuda våra klienter förstahandskontrakt. Detta sker i regel enklast för de klienter som har arbete eller annan fast inkomst och som saknar betalningsanmärkningar/skulder. Vi kan inte garantera förstahandskontrakt till alla klienter genom dessa kanaler, men vi har goda förutsättningar att hjälpa dem flesta.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Braliva - Skyddat Boende Barnfamiljer Skåne

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.