Skyddat boende i Östersund

Vi erbjuder skyddat boende i Östersund, komplett med psykosocialt stöd. Tack vare vårt erfarna och kunniga vårdteam, som har ett starkt lokalt nätverk, kan vi effektivt tillgodose alla klienters behov. Våra riskbedömningar är noggrant strukturerade och professionella, och följer evidensbaserade standarder.

Vad är ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende där du som är utsatt för våld eller hot från familj eller partner kan bli placerad i. Detta görs av en myndighet, vilket är i det flesta fallen socialtjänsten i din kommun där du är bokförd.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Socialstyrelsen nämner även i sina allmänna råd, att ett skyddat boende är ett “tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm” eller “annat lämpligt, tillfälligt boende”.

östersund 2
östersund 2

Skyddat boende – Hur ser det ut?

Skyddade boenden uppvisar olika karaktärer och funktioner, baserat på specifika behov och omständigheter. Dessa boenden kan antingen skötas av kommunen eller hanteras av externa organisationer som kvinnojourer eller privata företag. I vissa fall kan socialtjänsten använda temporära alternativ som vandrarhem eller hotell för att tillhandahålla boende. Dessutom varierar säkerhetsåtgärderna på dessa platser; de kan omfatta anonyma adresser, låsta anläggningar med säkerhetsvakter, säkerhetsglas i fönster och noggrann kontroll av personer som kommer in och går ut. Valet av boendetyp styrs av den skyddssökandes specifika säkerhetsbehov.

Bralivas bostadsgaranti 

I vår bostadsgaranti möter vi utmaningar som bostadsbristen och olika individuella förhållanden, vilket kan komplicera processen för våra klienter att hitta eget boende efter deras tid hos oss. Många av dessa klienter lyckas etablera sig på sin nya plats genom arbete, utbildning eller skolmöjligheter för barnen. Vår bostadsgaranti är avsedd att underlätta denna etableringsprocess och förhindra ytterligare flyttningar. Vi bistår våra klienter genom att erbjuda stöd och utbildning i bostadssökande. Tack vare våra samarbeten med fastighetsägare som är engagerade i sociala frågor, är vi ofta i stånd att erbjuda förstahandskontrakt, framförallt till dem med stabil inkomst och utan skulder eller betalningsanmärkningar. Trots att vi inte kan erbjuda förstahandskontrakt till alla klienter, har vi ändå bra möjligheter att hjälpa de flesta.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Braliva Skyddat Boende Södra Sverige- Heder, Partnervåld Småland

Vanliga frågor om skyddat boende i Östersund

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I grunden är skyddat boende till för personer som har en tydlig hotbild mot sig. En majoritet av individer i skyddat boende är kvinnor och barn men individens kön avgör inte behovet. Män med en uttalad hotbild kan också erbjudas skyddat boende. På Braliva finns möjlighet för enskilda individer, par och familjer att få tillgång till tryggt boende oavsett kön .

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.