Skyddat boende i Motala

Vi erbjuder skyddat boende i Motala, komplett med psykosocialt stöd. Tack vare vårt erfarna och kunniga vårdteam, som har ett starkt lokalt nätverk, kan vi effektivt tillgodose alla klienters behov. Våra riskbedömningar är noggrant strukturerade och professionella, och följer evidensbaserade standarder.

Vad är ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende där du som är utsatt för våld eller hot från familj eller partner kan bli placerad i. Detta görs av en myndighet, vilket är i det flesta fallen socialtjänsten i din kommun där du är bokförd.

Socialstyrelsens definition av skyddat boende lyder:

boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser

Socialstyrelsen nämner även i sina allmänna råd, att ett skyddat boende är ett “tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm” eller “annat lämpligt, tillfälligt boende”.

Socialstyrelsen förklarar att ett skyddat boende ska vara en tillfällig boendelösning, på kort eller längre sikt. Personal som tillhandahåller det skyddat boendet ska ha insikt och kunskap om verksamheten och de insatser som ges till de skyddsbehövande. Det kan exempelvis innebära att personalen har rätt utbildning och/eller erfarenhet i förhållande till uppdraget som personal på ett skyddat boende

Braliva.se - lila lilja

Skyddat boende – Hur ser det ut?

Ett skyddat boende varierar i sitt utseende och funktion. beroende på olika anledningar. De kan vara kommunala eller drivna av externa organisationer som kvinnojourer eller privata företag. Ibland använder socialtjänsten tillfälliga lösningar som vandrarhem eller hotell. Säkerhetsnivån skiljer sig också; den kan inkludera hemliga adresser, låsta fastigheter med vakter, okrossbara fönster och kontroll av in- och utpasseringar. Vilken typ av boende som väljs beror på individens behov av skydd.

Bralivas bostadsgaranti 

Angående bostadsgarantin, står vi inför utmaningen med bostadsbrist och olika personliga omständigheter som kan göra det svårt för klienter att hitta eget boende efter vistelsen hos oss. Många klienter blir väl etablerade på sin nya ort genom arbete, studier eller skolgång för barn. Vår bostadsgaranti syftar till att underlätta denna etablering och undvika ytterligare flyttningar. Vi stödjer och utbildar klienter i att själva söka bostad. Genom relationer med fastighetsägare som vill ta socialt ansvar, kan vi ofta erbjuda förstahandskontrakt, särskilt för klienter med fast inkomst och utan betalningsanmärkningar eller skulder. Även om vi inte kan garantera förstahandskontrakt för alla, har vi goda förutsättningar att hjälpa de flesta.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

Braliva Skyddat Boende Partnervåld Skåne

Vanliga frågor om skyddat boende i Motala

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.