Skyddat boende i Borås

Skyddat boende med psykosocialt stöd i Borås. Vårt kompetenta vårdteam som arbetar lokalt med ett upparbetat kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens totala behov. Strukturerad och professionell riskbedömning enligt evidensbaserade riktlinjer.

Skyddande boende som stödåtgärd

Ett skyddat boende erbjuder temporär logi för individer som har blivit utsatta för våld eller hot från familjemedlemmar eller partners. Oftast är det socialtjänsten i den kommun där personen är registrerad som ansvarar för placeringen.

Vad innebär ett skyddat boende?

Enligt Socialstyrelsens definition, är ett skyddat boende en facilitet som erbjuder dygnet runt-vistelse för de som behöver skydd mot våld eller andra former av övergrepp, kompletterat med andra nödvändiga tjänster.

Socialstyrelsen framhäver också att sådana boenden bör vara temporära, bemannade av kvalificerad personal, och utrustade med adekvata säkerhetsåtgärder som låssystem och larm, eller annan lämplig, temporär boendelösning.

Diverse former av skyddade boenden

Utseendet på skyddade boenden kan variera stort. Kommunen kan antingen hantera dessa boenden själv eller ta hjälp av externa organisationer som kvinnojourer eller privata företag. Alternativ som vandrarhem eller hotell kan också användas som temporära lösningar av socialtjänsten. Säkerhetsnivån i dessa boenden kan skilja sig åt, från hemliga adresser till fastigheter med sträng bevakning, okrossbara fönster och strikt kontroll över vem som kommer in och ut. Typen av boende beror på individens behov av skydd.

Bostadsgaranti

Efter vistelsen i ett skyddat boende kan det vara utmanande för klienter att hitta permanent boende på grund av bostadsbristen och personliga omständigheter. Många klienter har dock lyckats etablera sig i en ny stad genom arbete, studier eller skolgång för deras barn. Vår bostadsgaranti syftar till att underlätta denna etableringsprocess och minska risken för ytterligare flyttningar. Vi erbjuder stöd och utbildning i bostadssökande och har goda relationer med fastighetsägare som är villiga att erbjuda förstahandskontrakt, främst till de med stabil inkomst och utan skulder eller betalningsanmärkningar. Även om vi inte kan garantera förstahandskontrakt för alla, har vi goda förutsättningar att hjälpa de flesta.

borås

Vanliga frågor om skyddat boende i Borås

Ett skyddat boende erbjuder en säker miljö för personer i behov av skydd mot våld, hot, eller andra övergrepp. Det kan bland annat handla om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, vittnesskydd och avhoppare från kriminell verksamhet. Genom skyddat boende kan individen få tillgång inte bara till tryggt boende utan även andra stödinsatser, såsom krishantering och samtalsstöd, praktiskt stöd och hjälp med läkar- och myndighetskontakter. 

I de allra flesta fall är det socialtjänsten som avgör behov och fattar beslut om skyddat boende. Då är de också ekonomiskt ansvariga, så att den boende inte betalar för tjänsten. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer, kan erbjuda skyddat boende utan beslut från socialtjänsten. 

Vårt team, med expertis från polisen, kriminalvården och socialtjänsten, är specialiserat på hedersproblematik, våld i nära relationer, stöd till avhoppare från kriminalitet och hantering av missbruk.

Vi tillhandahåller ett säkert skyddat boende för individer och familjer i kris.

Vårt mål är att ge dig de nödvändiga verktygen och resurserna för ett tryggare liv. Kontakta oss för mer information eller för att prata om dina behov.

Om du är utsatt för våld eller akut hot, ring 112 omedelbart. Kontakta annars socialtjänsten i din kommun. Vänligen notera att Braliva inte kan ingripa och hjälpa dig med skyddat boende utan godkänt från socialtjänsten.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.